PZU nie wypłaci dywidendy za 2019 rok

0
1138

26 maja Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ) PZU SA dokonało podziału zysku za ubiegły rok. Zgodnie z wcześniejszą rekomendacją zarządu i rady nadzorczej spółka nie wypłaci dywidendy z zysku netto za 2019 r.

Decyzją ZWZ zysk netto za 2019 r. w kwocie 2651,01 mln zł został podzielony na dwie części: 2643,7 mln zł trafiło na kapitał zapasowy, natomiast 7,27 mln zł zostało przekazane na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Zatrzymanie niemal całego zysku w PZU SA jest pokłosiem zaleceń Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Pod koniec marca KNF zakomunikowała bowiem, że z uwagi na sytuację związaną z epidemią SARS-CoV-2 oraz możliwymi dalszymi negatywnymi konsekwencjami gospodarczymi tego stanu oczekuje, iż banki i zakłady ubezpieczeń, niezależnie od podjętych już w tym zakresie działań, zatrzymają całość wypracowanego w poprzednich latach zysku.

Podczas obrad ZWZ podjęło też szereg decyzji podsumowujących ubiegły rok. Zgromadzenie przyjęło m.in. sprawozdanie finansowe PZU SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku, sprawozdania z działalności zarządu i rady nadzorczej spółki oraz udzieliło absolutorium ich członkom. Ponadto Zgromadzenie zaakceptowało szereg zmian w statucie PZU SA. Dotyczyły one m.in. przedmiotu działalności oraz wynagradzania członków zarządu i RN.

Przyjęto też uchwałę w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej, powołując do niej Józefa Wierzbowskiego. Zastąpił on Alojzego Nowaka, który w kwietniu zrezygnował z pełnienia funkcji członka RN.

Józef Wierzbowski ma 30-letnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych, które zdobywał w administracji państwowej i samorządowej, jak również w spółkach z udziałem Skarbu Państwa. Uczestniczył też w pracach rad nadzorczych. W latach 2016–2017 zasiadał w RN BondSpot, a obecnie zasiada w radzie nadzorczej GPW Benchmark, pełniąc jednocześnie funkcję dyrektora Pionu Zarządzania Przedsiębiorstwa w spółce PGNiG Termika. W latach 2007–2008 był doradcą zarządu oraz zastępcą dyrektora Biura Audytu PZU.

Józef Wierzbowski jest absolwentem WSPS im. M. Grzegorzewskiej. Ukończył studia podyplomowe MBA Apsley Business School of London WSM Warszawa.

Artur Makowiecki

news@gu.home.pl