PZU SA planuje wypłacić udziałowcom 3,5 zł na akcję

0
212

Ponad 3 miliardy złotych – tyle zarząd PZU SA chciałby przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. Rekomendacja dla akcjonariuszy dotycząca planowanego podziału zysku została już przekazana radzie nadzorczej spółki.

We wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarząd PZU SA zadeklarował, że chciałby podzielić zysk w następujący sposób: 1918,78 mln zł wyniku finansowego netto za rok 2020 zostałoby powiększone o 2063,82 mln zł z kapitału zapasowego utworzonego z zysku netto za 2019 r. Z łącznej kwoty 3982,6 mln zł na wypłatę dywidendy miałoby trafić 3022,33 mln zł (3,5 zł na akcję). PZU SA przekazałby też 953,04 mln zł na kapitał zapasowy, a 7,23 mln zł na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Rekomendacja zarządu przewiduje, że dniem dywidendy byłby 15 września, a jej wypłata miałaby nastąpić 6 października tego roku.

PZU SA podkreślił, że proponowany podział zysku jest zgodny z polityką kapitałową i dywidendową Grupy PZU na lata 2021–2024 oraz uwzględnia zalecenia zawarte w stanowisku Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie polityki dywidendowej w 2021 r. Ta pierwsza zakłada, że corocznie na wypłatę dywidendy PZU SA przeznaczy od 50 do 100% skonsolidowanego zysku netto. Ewentualne pozostawienie części zysku będzie warunkowane potrzebami związanymi z rozwojem organicznym (do 20%) lub fuzjami i przejęciami wynikającymi ze strategii (do 30%). Z kolei stanowisko KNF z 16 grudnia 2020 r. przewiduje, że dywidendę mogą wypłacić wyłącznie zakłady, które spełniają:

  1. dla wypłat z zysku za 2019 rok – kryteria określone w komunikacie nadzoru dotyczącym stanowiska organu nadzoru w sprawie założeń polityki dywidendowej banków komercyjnych, banków spółdzielczych i zrzeszających oraz zakładów ubezpieczeń, zakładów reasekuracji oraz zakładów ubezpieczeń i reasekuracji w 2020 r. z dnia 3 grudnia 2019 r.;
  2. dla wypłat z zysku za 2020 rok następujące kryteria łącznie:
  3. ocena ryzyka dobra lub zadowalająca w ramach BION za 2019 rok;
  4. w poszczególnych kwartałach 2020 r. nie wykazały niedoboru środków własnych na pokrycie wymogu kapitałowego (MCR) oraz kapitałowego wymogu wypłacalności (SCR);
  5. w 2020 r. nie były objęte krótkoterminowym planem finansowym lub planem naprawczym, o których mowa w art. 312 i 313 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;
  6. według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. wielkość środków własnych bez odliczenia przewidywanych dywidend kształtowała się na poziomie co najmniej 175% wysokości wymogów kapitałowych dla wspomnianych powyżej zakładów z działu I oraz co najmniej 150% dla zakładów z działu II.

KNF postanowiła, że podmioty spełniające powyższe kryteria mogą dokonać wypłaty dywidendy w wysokości maksymalnej równej 100% wielkości zysku wypracowanego w 2019 r. oraz 50% w 2020 r., przy czym pokrycie wymogów kapitałowych (po odliczeniu od środków własnych przewidywanych dywidend) na dzień 31 grudnia 2020 r. oraz dla kwartału, w którym wypłacono dywidendę, będzie na poziomie co najmniej 175% dla zakładów działu I oraz co najmniej 150% dla zakładów działu II.

Według nadzoru podmioty spełniające w/w kryteria przy podejmowaniu decyzji w sprawie wysokości dywidendy powinny uwzględnić dodatkowe potrzeby kapitałowe w perspektywie 12 miesięcy od momentu zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok, wynikające m.in. ze zmian w otoczeniu rynkowym i prawnym, a w szczególności z dużej niepewności co do dalszego rozwoju pandemii, a tym samym możliwymi dalszymi negatywnymi konsekwencjami tego stanu dla zakładu.

Komentując powyższe stanowisko KNF z 16 grudnia ub.r., Tomasz Kulik, członek zarządu PZU SA ds. finansowych (CFO), stwierdził, że jego firma „jest zadowolona” z zaprezentowanego przez Komisję podejścia do możliwości dystrybucji zysku. Przyznał, że w celu określenia rekomendowanej dywidendy do wypłaty w roku 2021 zakład będzie się poruszać się w ramach wyznaczonych przez stanowisko KNF, przez własną politykę dywidendową oraz przez „ustawiczne dążenie” do spełnienia celów strategicznych.

Wniosek zarządu do ZWZ został już przekazany do oceny radzie nadzorczej PZU SA. Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku netto zakładu za rok obrotowy 2020 podejmie Zgromadzenie.

Warto przypomnieć, że PZU SA wypłacił poprzednią dywidendę w 2019 roku (2,8 zł na akcję). Wypłata z zysku za 2019 r. została wstrzymana w związku z sugestiami KNF. Ta bowiem pod koniec marca ub.r. wyraziła oczekiwanie, że z uwagi na ówczesną sytuację związaną z epidemią SARS-CoV-2 oraz możliwymi dalszymi negatywnymi konsekwencjami gospodarczymi tego stanu, banki i zakłady ubezpieczeń, niezależnie od podjętych już w tym zakresie działań, zatrzymają całość wypracowanego w poprzednich latach zysku.

Artur Makowiecki

news@gu.com.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here