PZU SA nie wyemituje ponownie obligacji

0
233

Choć udziałowcy PZU SA zapalili zielone światło dla ponownej emisji obligacji podporządkowanych, to największy polski ubezpieczyciel zrezygnował z takiej możliwości. Władze spółki podjęły też decyzję, że nie przeprowadzi ona wcześniejszego wykupu papierów wyemitowanych przed pięciu laty.

30 czerwca 2017 r. PZU SA wyemitował obligacje podporządkowane serii A o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 2,25 mld zł, z terminem zapadalności w dniu 29 lipca 2027 r. Warunki emisji przewidywały możliwość wykupu papierów 29 lipca 2022 r. Pod koniec lutego zakład poinformował, że chcąc zaspokoić oczekiwania inwestorów, zamierza skorzystać z możliwości wcześniejszego wykupu z własnej inicjatywy. Następnie chce w ich miejsce wyemitować obligacje podporządkowane o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 3 mld zł o zbliżonych parametrach do poprzednich. 25 marca na ich emisję wyraziło zgodę Walne Zgromadzenie PZU SA. Upoważniło też zarząd do przeprowadzenia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do emisji.

Jednak 31 maja władze spółki podjęły uchwałę o niekontynuowaniu prac zmierzających do emisji oraz wcześniejszego wykupu obligacji serii A. Jako powód zarząd PZU SA wskazał  niesprzyjającą sytuacją rynkową.

Artur Makowiecki

news@gu.com.pl