Rozstrzygnięcie w sprawie zadośćuczynień przy stanach wegetatywnych przełożone na maj

0
311

Odwleka się rozstrzygnięcie połączonych Izb Sądu Najwyższego: Cywilnej oraz Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, dotyczące zadośćuczynień dla bliskich ofiar wypadków w stanie wegetatywnym. Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego zdecydowała o przesunięciu posiedzenia obu Izb w tej sprawie o kolejny miesiąc.

Zarządzeniem PPSN z 30 marca termin rozpoznania jej wniosku o rozstrzygnięcie rozbieżności w wykładni prawa (art. 446 § 4 k.c. oraz art. 448 k.c.) występującej w orzecznictwie SN w zakresie dotyczącym tego, czy osobom bliskim poszkodowanego w stanie wegetatywnym przysługuje zadośćuczynienie pieniężne, został zmieniony z 28 kwietnia na 25 maja 2021 r.

Pierwotnie sędziowie mieli wypowiedzieć się w powyższej sprawie 25 marca. Jednak zarządzeniem z 15 stycznia tego roku PPSN przesunęła datę rozstrzygnięcia na 28 kwietnia. Teraz dokonano kolejnej zmiany terminu posiedzenia, podczas którego skład połączonych Izb Sądu Najwyższego ma odpowiedzieć na pytanie: „Czy w sytuacji, gdy wskutek czynu niedozwolonego doszło do ciężkiego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, którego konsekwencją jest niemożność nawiązania lub kontynuowania typowej więzi rodzinnej, osobom bliskim poszkodowanego przysługuje zadośćuczynienie pieniężne?”.

W sprawie będącej przedmiotem pytania prawnego chodzi o przypadki obejmujące tzw. stany terminalne czy wegetatywne, czyli takie, w których poszkodowany żyje, ale nie ma z nim żadnego kontaktu lub jest on mocno ograniczony, a leczenie nie rokuje znaczącej poprawy. 

Posiedzeniu przewodniczyć będzie Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego. Na sprawozdawców wyznaczeni zostali sędziowie Marcin Krajewski z Izby Cywilnej oraz Marcin Łochowski z Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych.

W październiku 2019 r. z podobnym pytaniem prawnym do Sądu Najwyższego zwrócił się Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec. 13 grudnia 2019 r. wniosek o podjęcie uchwały przez pełen skład SN, skład połączonych Izb lub skład całej Izby złożył dr hab. Mariusz Jerzy Golecki, Rzecznik Finansowy.

Więcej na temat wniosku PPSN:
Połączone izby Sądu Najwyższego rozstrzygną rozbieżności dotyczące zadośćuczynień

Artur Makowiecki

news@gu.home.pl