Ruszyły prace nad strategią edukacji finansowej

0
237

20 października odbyło się spotkanie inaugurujące projekt „Opracowanie krajowej strategii edukacji finansowej”. Przedsięwzięcie jest realizowane przy wsparciu unijnych środków z Instrumentu Wsparcia Technicznego Komisji Europejskiej i we współpracy z OECD. W jego realizację zaangażowanych jest 9 polskich instytucji.

Projekt zakłada opracowanie planu, którego głównym założeniem będzie poszerzenie wiedzy i umiejętności finansowych Polaków oraz ustalenie priorytetów i głównych działań w obszarze edukacji finansowej. Zostanie on podzielony na dwie fazy. Pierwsza pozwoli na analizę sytuacji bieżącej i poznanie potrzeb w zakresie edukacji finansowej. W wyniku drugiej fazy powstanie projekt strategii edukacji finansowej. Będzie to pierwszy tego typu dokument w Polsce.

W skład krajowej grupy roboczej beneficjenta projektu wchodzą przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Edukacji i Nauki, Narodowego Banku Polskiego, Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, Rzecznika Finansowego. Instytucje chcą też włączyć w prace nad strategią szerokie grono interesariuszy zewnętrznych.

Na spotkaniu omówiono zakres projektu i działań, które będą realizowane, wzajemne oczekiwania, a także określono ramy współpracy.

Prace nad strategią wpisują się również w realizację celów rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego w zakresie edukacji finansowej.

(AM, źródło: Rzecznik Finansowy