Rynek ubezpieczeń: Agenci filarem dystrybucji

0
1821

Agenci ubezpieczeniowi wciąż są dominującym kanałem dystrybucji w polskim sektorze ubezpieczeń. Na całym rynku widoczny jest też odwrót agentów wyłącznych – ich liczba zmniejsza się z roku na rok, podczas gdy grono multiagentów, czyli dominującego segmentu w sieci agencyjnej, wciąż rośnie – wynika z raportu „Biuletyn roczny. Rynek ubezpieczeń 2018” opublikowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF).

Agenci zebrali ponad dwie trzecie przypisu „majątku”

Według dokumentu zaprezentowanego przez KNF, w ubiegłym roku agenci ubezpieczeniowi zebrali 27 317,15 mln zł składek brutto. To 67,93% przypisu w sektorze non-life wypracowanego przez kanały wymienione w opracowaniu nadzoru (40 210,47 mln zł). Ponad połowa tej kwoty (14 632,18 mln zł) to sprzedaż agentów-osób fizycznych. 10 671,5 mln zł zebranych składek stanowił przypis agentów-osób prawnych (banków, SKOK-ów i pozostałych osób prawnych) W procesach zawierania umów ubezpieczenia uczestniczyło w sumie 69 512 agentów, z czego 52 764 podmioty to agenci-osoby fizyczne.

Drugim pod względem wartości sprzedaży kanałem dystrybucji byli brokerzy ubezpieczeniowi i reasekuracyjni, odpowiadający za 16,87% przypisu, tj. 6783,11 mln zł. Zdecydowaną większość składek – 6084,19 mln zł – wypracowali brokerzy-osoby prawne. W procesie zawierania umów ubezpieczenia uczestniczyło w sumie 9233 brokerów, z czego 5705 to brokerzy-osoby prawne.

Niecałe 1,5 mld zł składek z directu

5576,83 mln zł zebranych składek z polis majątkowych było zasługą kanału dystrybucji bezpośredniej, w którym najmniej dochodowym segmentem był direct. Sprzedaż internetowa odpowiadała za 782,61 mln zebranych składek, zaś sprzedaż telefoniczna – za 648,23 mln zł. Dystrybucja za pośrednictwem pracowników przyniosła zakładom 2011,64 mln zł, natomiast inne bezpośrednie sposoby wygenerowały łączny przypis na poziomie 2134,44 mln zł.

Pozostałe kanały dystrybucji wypracowały 533,38 mln zł.

Mazowsze daleko przed innymi regionami

Z danych KNF wynika ponadto, że województwem, które generuje największy przypis składki w sektorze majątkowym, jest Mazowsze. Na dzień 31 grudnia 2018 r. wartość składki pochodzącej z tego regionu uplasowała się na poziomie 8659,39 mln zł. To więcej niż zsumowany przypis drugiego i trzeciego województwa w tej kategorii, tj. odpowiednio: śląskiego (4161,45 mln zł) i wielkopolskiego (4127 mln zł). Odstęp pomiędzy podium a resztą stawki jest dość wyraźny – czwarte w klasyfikacji województwo dolnośląskie legitymowało 3125,46 mln zł zebranych składek. Na przeciwległym biegunie znalazło się województwo świętokrzyskie, gdzie łączny roczny przypis wyniósł zaledwie 833,4 mln zł. Niewiele więcej zebrano w woj. podlaskim (849,84 mln zł), opolskim (862,59 mln zł) i lubuskim (866,75 mln zł).

„Życiówka” bankami i pracownikami stoi

Z kolei na rynku życiowym sieć agencyjna zebrała 10 473,43 mln zł z umów indywidualnych – 78,23% składek wypracowanych przez kanały dystrybucji w dziale I (13 388,24 mln zł). Warto jednak zaznaczyć, że dominującym segmentem w tym obszarze były osoby prawne, które wygenerowały przypis wynoszący 7340,34 mln zł, a wśród nich pierwsze miejsce zajęły banki z wynikiem na poziomie 4339,92 mln zł. W procesach zawierania umów indywidualnych uczestniczyło w sumie 69 512 agentów, z czego 52 764 podmioty to agenci-osoby fizyczne. Nieco inaczej sytuacja wyglądała w segmencie ubezpieczeń grupowych. Tam najwięcej składek – 4801,72 mln zł, 57,75% przypisu wynoszącego 8314,26 mln zł – wypracowała sprzedaż bezpośrednia. W tym kanale bezapelacyjnym liderem byli pracownicy z 4608,63 mln zł przypisu (55,43% składek zebranych z umów grupowych przez wszystkie kanały).

Świętokrzyskie na szarym końcu

Podobnie jak w przypadku sektora majątkowego, województwem generującym najwięcej składek z ubezpieczeń na życie było mazowieckie. Na Mazowszu przypis z umów indywidualnych wyniósł 2869,23 mln zł, natomiast z grupowych – 2121,73 mln zł. Najmniejszym przypisem legitymowało się z kolei województwo świętokrzyskie – odpowiednio 279,41 mln zł i 158,93 mln zł.

Coraz mniej agentów wyłącznych, coraz więcej multiagentów

Według raportu KNF, na koniec ubiegłego roku zarejestrowanych było łącznie 31 417 agentów – o prawie 460 mniej niż na dzień 31 grudnia 2017 r. (31 873). Warto zauważyć, że 2018 r. był kolejnym rokiem zmniejszenia się sumy zarejestrowanych agentów. Co więcej, ich liczba spadła jeszcze mocniej niż w roku poprzednim – w 2017 r. w rejestrze widniało bowiem o 425 agentów mniej niż w 2016 r.

We wspomnianej powyżej liczbie zarejestrowanych pośredników mieściło się 14 066 agentów wyłącznych (14 873 rok wcześniej) i 17 351 multiagentów (17 tys.). 6377 spośród agentów wyłącznych działało na rzecz zakładów życiowych (6371), a 7689 (8502) – na rzecz zakładów majątkowych.

W 2018 r. z rejestru wykreślono 91 147 agentów. Rok wcześniej odnotowano 91 478 wykreśleń. Z rejestru agentów wykreślono 56 824 pośredników działających na rzecz towarzystw z działu I (54 114) i 39 323 na rzecz zakładów działu II (37 364).

Rośnie liczba OFWCA

W ub.r. na rynku pośrednictwa funkcjonowało 237 731 osób fizycznych wykonujących czynności agencyjne (OFWCA). W 2017 r. działały 233 402 takie osoby. 24 370 z nich pracowało dla działu I (30 700), 49 919 OFWCA (52 363) dla działu II, a 163 446 (150 339) – dla obu działów.

180 082 osoby pracowały dla jednego agenta. Rok wcześniej odnotowano 183 081 takich osób. Dla wielu agentów pracowało natomiast 57 649 OFWCA (50 321). W podziale na działy na działy wartości liczbowe przedstawiają się następująco (dział I, II i oba):

  • dla jednego agenta – 22 640, 42 860 os. i 114 582 OFWCA (na dzień 31.12.2017 r. odpowiednio 28 570, 46 407 i 108 104)
  • dla wielu agentów – 1726, 7059 i 48 834 os. (na dzień 31.12.2017 r. odpowiednio 2130, 5956 i 42 235 OFWCA)

W 2018 roku z rejestru agentów ubezpieczeniowych wykreślono 288 246 OFWCA. W 2017 r. odnotowano 257 343 takie wykreślenia.

Rośnie liczba brokerów

Na koniec ubiegłego roku w rejestrze brokerów znajdowało się 1448 podmiotów – o 31 więcej niż rok wcześniej. 892 z nich stanowiły osoby fizyczne (878 na koniec 2017 r.), a 556 – osoby prawne (539). Na rynku funkcjonowało 1394 brokerów ubezpieczeniowych (1368) i 54 reasekuracyjnych (49). W pierwszej z grup 878 brokerów było osobami fizycznymi – o 12 więcej niż w 2017 r., a 516 osobami prawnymi (502). W grupie brokerów reasekuracyjnych było to z kolei odpowiednio 14 i 40 osób (12 i 37 w roku poprzednim). W 2018 r. z rejestru brokerów wykreślono 49 brokerów – wszyscy byli brokerami ubezpieczeniowymi (w 2017 r. odpowiednio 35, 33 i 2 reasekuracyjnych). W minionym roku wydano 79 zezwoleń na wykonywania działalności brokerskiej (85) z czego 74 dotyczyły działalności ubezpieczeniowej, a 5 reasekuracyjnej (76 i 9). W pierwszej z grup wydano 30 zezwoleń dla osób fizycznych i 44 dla prawnych (44 i 32), natomiast w drugiej – 2 i 3 (2 i 7).

***

*Dane zagregowane po zakładach ubezpieczeń – te same podmioty mogą występować wielokrotnie.

Artur Makowiecki

news@gu.home.pl