Rzecznik Finansowy: Uprawnienia klientów upadłego biura podróży

0
345

W związku ze złożeniem w urzędzie marszałkowskim województwa mazowieckiego przez biuro podróży Neckermann Polska oświadczenia o niewypłacalności, Rzecznik Finansowy przypomina, że w zakresie zabezpieczenia interesów podróżnych w przypadku niewypłacalności biura podróży od 1 lipca 2018 r. obowiązują przepisy ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Przepisy te chronią konsumentów w Unii Europejskiej na jednakowym poziomie.

– W przypadku niewypłacalności biura podróży podróżni mogą liczyć na pokrycie kosztów powrotu do kraju i zwrot wpłaconych, ale niewykorzystanych kwot. Jeżeli biuro jest niewypłacalne, turyści mogą kontynuować wypoczynek, tak jak było to przewidziane w umowie – mówi Anna Dąbrowska z Biura Rzecznika Finansowego.

Z kim powinni kontaktować się turyści

Podmiotem, z którym turyści znajdujący się poza granicami kraju powinni kontaktować się w przypadku w przypadku niewypłacalności, jest marszałek województwa. Może on – w zależności od sytuacji – pokryć koszty kontynuacji imprezy turystycznej, pokryć koszty powrotu lub podjąć działania związane z organizacją powrotu.

Klienci, którzy ponieśli opłaty za imprezę turystyczną, która nie została bądź nie zostanie zrealizowana lub która została przerwana i nastąpił wcześniejszy powrót do kraju, powinni się zgłaszać do podmiotu udzielającego zabezpieczenia biuru podróży. W tym wypadku jest to Allianz Partners. Spółka już przekazała informacje na temat procedury działania w takiej sytuacji.

Terminy, w jakich turyści otrzymają rekompensaty

Podmiot udzielający zabezpieczenia finansowego niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania zgłoszenia podróżnego, dokonuje jego weryfikacji i przekazuje podróżnemu informację o szczegółowych wyliczeniach kwoty należnej podróżnemu albo informację o nieuwzględnieniu danego zgłoszenia w całości lub w części wraz ze wskazaniem przyczyny. W przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego termin udzielenia odpowiedzi ulega przedłużeniu, nie dłużej jednak niż do 90 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

W terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia informacji o szczegółowym wyliczeniu kwot należnych podróżnym podmiot udzielający zabezpieczenia finansowego dokonuje wypłat tych kwot bezpośrednio podróżnym.

– Dodatkowym zabezpieczeniem dla turystów jest Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, który zgodnie z przepisami ma ewentualnie uzupełnić środki brakujące na sprowadzenie turystów i roszczenia – mówi Anna Dąbrowska.

(AM, źródło: Rzecznik Finansowy)