Rząd przyjął nowelę pozwalającą zakładom pozyskać dodatkowy kapitał

0
555

31 stycznia Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o obligacjach, ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw. Regulacja pozwala instytucjom finansowym, m.in. zakładom ubezpieczeń oraz reasekuracji, na emisje instrumentów kapitałowych. Rozwiązanie pozwoli pozyskać wspomnianym instytucjom dodatkowy kapitał, zgodnie z przepisami Unii Europejskiej.

Przedłożony przez ministra finansów projekt wprowadzi do polskiego porządku prawnego unijne zasady emisji obligacji kapitałowych, czyli instrumentów wyposażonych w mechanizm absorpcji strat. Mechanizm ten zakłada, że w przypadku problemów finansowych emitenta będzie możliwe umorzenie części wartości obligacji lub ich zamiana na akcje.

Określony zostanie także katalog instytucji, które będą mogły emitować te obligacje. Będą to: bank krajowy, dom maklerski, krajowy zakład ubezpieczeń oraz krajowy zakład reasekuracji. Zdaniem autorów projektu nowe przepisy przyczynią się do zwiększenia bazy kapitałowej instytucji finansowych oraz mogą pozytywnie oddziaływać na ich konkurencyjność i poziom stabilności finansowej.

Emisja obligacji kapitałowych zgodnie z polskim prawem umożliwi rozstrzyganie sporów między emitentami a nabywcami przed sądami w Polsce, a nie sądami innych państw członkowskich, co wzmocni ochronę polskich konsumentów.

W ramach noweli wprowadzony zostanie ponadto instrument pokrycia niedoborów kapitałowych poprzez wsparcie dla instytucji, które wystąpią z wnioskiem do Skarbu Państwa o pomoc w osiągnięciu obowiązujących wymogów kapitałowych. W praktyce będzie to oznaczało czasowe objęcie przez Skarb Państwa akcji lub obligacji instytucji, która będzie potrzebowała pomocy w osiągnięciu obowiązujących wymogów kapitałowych. Zastosowanie takiego wsparcia będzie mieć charakter zapobiegawczy i czasowy oraz nakładać będzie na instytucję obowiązek realizacji planu mającego zapobieżenie poważnym zaburzeniom w gospodarce.

Proponowane rozwiązania wejdą w życie 1 października 2023 r., z wyjątkiem m.in. przepisów dotyczących BFG, systemu gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, które zaczną obowiązywać po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

AM, news@gu.com.pl

(źródło: Kancelaria premiera, Ministerstwo Finansów)