Rzecznik Finansowy apeluje do rynku finansowego o profesjonalne traktowanie uchodźców z Ukrainy

0
431

W związku z napływem uchodźców z Ukrainy Rzecznik Finansowy zwrócił się do działających w Polsce banków, instytucji pożyczkowych, zakładów ubezpieczeń oraz instytucji zrzeszających z postulatami dobrych praktyk. Zwrócił uwagę na trudną sytuację bytową, niepewność prawną oraz barierę językową obecnie dwumilionowej i stale rosnącej grupy.

„Uchodźcy opuszczający Ukrainę tracą dostęp do aktywów ulokowanych w Ukrainie, często nie mają wystarczających środków do życia. Tym samym osoby poszukujące obecnie ochrony w Polsce mogą być szczególnie narażone na wykluczenie, ubóstwo czy wyzysk” – pisze Rzecznik Finansowy.

Zwracając się z apelem do podmiotów rynku finansowego, Rzecznik przedstawił propozycje, które mają ułatwić uchodźcom korzystanie z produktów i usług oferowanych na polskim rynku. Dla wielu uchodźców korzystanie z polskiego rachunku w banku lub ubezpieczenia może być konieczne do podjęcia pracy, odzyskania chociaż częściowo poczucia bezpieczeństwa czy choćby codziennego życia w naszym kraju.

„Rzecznik Finansowy postuluje o zapewnienie uchodźcom co najmniej podstawowych i bezpiecznych usług bankowych, takich jak rachunek płatniczy, instrument płatniczy do rachunku, wsparcia finansowego, niezbędnego w obliczu trwającego konfliktu zbrojnego. Niezwykle istotne jest zapewnienie uchodźcom nie tylko adekwatnej oferty produktowej, ale również ochrony przed działaniami niezgodnymi z prawem, w tym ochrony konsumenckiej” – czytamy w wystąpieniu.

Wśród postulatów Rzecznika Finansowego do firm znalazły się m.in.:

 • zapewnienie obsługi klienta również w języku ukraińskim, w tym obsługa infolinii przez konsultantów posługujących się językiem ukraińskim, jak też wprowadzenie tego języka do systemów automatycznej obsługi klientów oraz wielojęzyczne wersje dokumentacji umownej;
 • uproszczenie procedur wymaganych do otwarcia rachunku płatniczego, w tym skorzystania z oferty bezpłatnego rachunku podstawowego lub czasowego zwolnienia z kosztów założenia lub obsługi rachunku płatniczego i wydanych do nich instrumentów płatniczych (karty płatniczej);
 • dostosowanie kosztów kredytu konsumenckiego i pożyczek (w szczególności wysokość RRSO i prowizji) do trudnej sytuacji materialnej Uchodźców z Ukrainy;
 • rozważenie przez banki czasowego odstąpienia od pobierania opłat za wykonywanie transakcji płatniczych na rzecz beneficjentów z siedzibą na terytorium Ukrainy, niezależnie od kwoty i waluty transakcji albo ewentualnie zastosowanie automatycznego zwrotu opłat za przelewy realizowane z Polski do Ukrainy i z Ukrainy do Polski;
 • stworzenie pakietów ubezpieczeniowych dla uchodźców z Ukrainy;
 • zapewnienie wniosków i formularzy, a także obsługa korespondencji i reklamacji również w języku ukraińskim;
 • specjalne oznaczenie informacyjne placówek, w których dostępna będzie obsługa klienta w języku ukraińskim;
 • koordynacja działań związanych z realizacją postulatów oraz promocją dobrych praktyk przez stowarzyszenia branżowe wśród należących do niej firm oraz wspólne wypracowanie nowych rozwiązań i dobrych praktyk.

Rzecznik wskazuje, że pomocna może okazać się kampania informacyjna na temat praw i obowiązków związanych z usługami finansowymi skierowana do uchodźców. Jej celem byłoby poszerzanie wiedzy na temat przysługującej im ochrony i tym samym przeciwdziałałoby ewentualnym próbom wykorzystywania trudnej sytuacji uchodźców z Ukrainy przez podmioty oferujące finansowanie na warunkach wykraczających poza dopuszczane przepisami.

RzF zaapelował też o skuteczne informowanie uchodźców o możliwych środkach ochrony i pomocy prawnej, przekazywane w języku ukraińskim co do:

 • możliwości i sposobów składania reklamacji,
 • Rzecznika Finansowego i innych podmiotów dysponujących kompetencjami w zakresie ochrony konsumentów,
 • pozasądowego rozwiązywania sporów,
 • nieodpłatnej pomocy prawnej udzielanej na podstawie odrębnych przepisów.

(AM, źródło: RzF)