Rzecznik Finansowy zaprezentował założenia strategii edukacji finansowej

0
663

Rzecznik Finansowy (RzF) opracował „Strategię edukacji finansowej” zgodną z zaleceniami OECD co do fundamentalnych założeń działalności w tym zakresie. Dokument zawiera ogólną problematykę związaną ze strategią edukacji finansowej, jej podstawowe założenia i kierunki działania, którymi będzie kierował się zespół Rzecznika, realizując inicjatywy edukacyjne.

– Biuro Rzecznika Finansowego inicjuje i wspiera różne działania edukacyjne skierowane do szerokiego grona zainteresowanych. Nieustannie informujemy klientów podmiotów rynku finansowego o ich prawach. Chcemy rozwijać swoją aktywność w tym obszarze, dlatego postanowiliśmy opracować strategię opartą o najlepsze praktyki stosowane w krajach OECD. Bardzo dziękuję za konsultację tego dokumentu członkom Doradczego Komitetu Naukowego przy Rzeczniku Finansowym, do których zwróciliśmy się o wsparcie w tym zakresie – powiedział Mariusz Golecki, Rzecznik Finansowy.

RzF tłumaczy, że inspiracją do podjęcia w 2009 r. prac nad strategiami edukacji finansowej w ramach OECD były wyniki analiz wskazujących, że mechanizmy rynku finansowego skoncentrowane głównie na stronie podażowej nie gwarantują należycie działania instytucji finansowych, w szczególności z punktu widzenia klienta podmiotu rynku finansowego jako słabszej strony stosunku prawnego w ramach usług tego sektora. Uznano, że aby zniwelować tę nierównowagę potrzebna jest edukacja finansowa klientów rynku finansowego, tak aby nabyli oni w możliwie największym stopniu i w zakresie umiejętności posługiwania się instrumentami finansowymi w konkretnych przypadkach.

Rzecznik zwraca uwagę, że istotnym wyzwaniem jest wysoki stopień skomplikowania rynku finansowego i jego instrumentów, co skutkuje psychologicznymi barierami i efektem obcości oraz bezradności klientów podmiotów rynku finansowego. Stąd też w założeniach dotyczących programów edukacyjnych głównym punktem jest to że informacje powinny być zwięzłe i zrozumiałe, nakierowując w ten sposób uwagę odbiorców na fundamentalne dane w tych informacjach. 

Dlatego Rzecznik przyjął założenie, że w swoich działaniach będzie korzystał z najnowszych form przekazu, uwzględniających współczesny rodzaj percypowania informacji. RzF zamierza też wspierać takie programy edukacji finansowej, które będą uczyć technik samokontroli i asertywności. W jego ocenie, takie programy powinny też uczyć nabywania praktycznych umiejętności, aby nie ulegać pokusom nieprzemyślanych i kompulsywnych decyzji, do których – na co wskazują badania – obywatele jako klienci podmiotów rynku finansowego są coraz usilniej nakłaniani.

Początkowe działania Rzecznika Finansowego będą zmierzały do regularnego monitorowania stanu świadomości finansowej społeczeństwa, z uwzględnieniem przekrojów wieku, płci, wykształcenia, zawodu wykonywanego, statusu majątkowego oraz aspektu przestrzennego. Takie badania pozwolą na pełne rozpoznanie analizowanego zjawiska, co może sprawić, iż wiele zakładanych elementów strategii edukacji finansowej będzie podlegać modyfikacji. Umożliwi to także weryfikację skuteczności realizowanych przedsięwzięć, a zatem także ocenę efektywności wydatków publicznych w tym zakresie.

AM, news@gu.home.pl

(źródło: RzF)