Rzecznik TSUE: Zwykłe przekierowanie lotu nie daje prawa do odszkodowania

0
144

Zdaniem rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) Priita Pikamäe, zwykłe przekierowanie lotu na lotnisko awaryjne znajdujące się w pobliżu pierwotnie planowanego lotniska nie skutkuje powstaniem prawa do zryczałtowanego odszkodowania. Linie lotnicze są jednak zobowiązane do zaoferowania, z własnej inicjatywy, pokrycia kosztów transferu na pierwotnie planowane lotnisko lub do innego pobliskiego miejsca uzgodnionego z danym pasażerem.

Opinia rzecznika generalnego została wyrażona w sprawie, w której pasażer Austrian Airlines domaga się od tych linii lotniczych zryczałtowanego odszkodowania w wysokości 250 euro za przekierowanie jego lotu z Wiednia do Berlina. Austrian Airlines nie zaoferowały pasażerom alternatywnego przewozu z lotniska awaryjnego na docelowe.

Linie lotnicze odmówiły zapłaty żądanego odszkodowania, podnosząc, że pasażer dotarł do swojego miejsca docelowego z opóźnieniem wynoszącym jedynie 58 minut, i że mógł on bez trudu dotrzeć do miejsca swojego zamieszkania przy skorzystaniu z dodatkowego środka transportu z lotniska awaryjnego. Sąd krajowy, do którego wniesiono sprawę, zwrócił się do TSUE z szeregiem pytań dotyczących wykładni rozporządzenia nr 261/20041.

W przedłożonej 3 grudnia opinii dotyczącej części pytań rzecznik generalny Priit Pikamäe zaproponował, aby Trybunał orzekł, że lądowanie na lotnisku innym od lotniska, do którego dokonana została rezerwacja, ale znajdującym się w tej samej miejscowości, w tym samym mieście lub w tym samym regionie, nie prowadzi do powstania po stronie pasażera prawa do odszkodowania z tytułu odwołania lotu. Prawodawca Unii nie uznał bowiem tego przypadku za odwołanie. Prawo do odszkodowania powstaje wyłącznie wtedy, gdy z powodu przekierowania pasażer dociera na lotnisko, do którego została dokonana rezerwacja lub do innego pobliskiego miejsca uzgodnionego z przewoźnikiem lotniczym, z opóźnieniem wynoszącym lub przekraczającym trzy godziny. Wówczas linie lotnicze są zobowiązane zaproponować pasażerowi z własnej inicjatywy pokrycie kosztów transportu do lotniska, do którego została dokonana rezerwacja lub do innego uzgodnionego pobliskiego miejsca. Rozporządzenie w sprawie praw pasażerów lotniczych przewiduje bowiem w sposób wyraźny takie pokrycie kosztów, a pasażer, który znalazł się na lotnisku innym, niż pierwotnie planowane, jest w sytuacji, w której potrzebuje pomocy. Zdaniem rzecznika naruszenie obowiązku pokrycia kosztów transportu pasażerów pomiędzy lotniskiem przylotu a lotniskiem, do którego została dokonana rezerwacja (lub pobliskim miejscem uzgodnionym z pasażerem) nie prowadzi do przyznania pasażerowi prawa do zryczałtowanego odszkodowania, jak w przypadku odwołania lub opóźnienia lotu wynoszącego trzy godziny lub więcej. Powoduje ono natomiast powstanie, po stronie pasażera, prawa do uzyskania zwrotu kwot, które w świetle okoliczności danego przypadku były niezbędne, odpowiednie i rozsądne w celu zaradzenia uchybieniom linii lotniczych.

(AM, źródło: TSUE)