Sąd Najwyższy opóźnia rozstrzygnięcie rozbieżności dotyczących zadośćuczynień

0
527

Zarządzeniem Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 15 stycznia 2021 r. termin rozpoznania wniosku o rozstrzygnięcie rozbieżności w wykładni prawa występującej w orzecznictwie SN w zakresie dotyczącym tego, czy osobom bliskim poszkodowanego w stanie wegetatywnym przysługuje zadośćuczynienie pieniężne został zmieniony. Posiedzenie składu połączonych Izb Sądu Najwyższego Cywilnej oraz Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych zostało przesunięte z dnia 25 marca na 28 kwietnia 2021 r. 

Decyzja PPSN o zmianie daty posiedzenia, na którym ma zostać podjęta uchwała rozstrzygająca rozbieżności w wykładni art. 446 § 4 k.c. oraz art. 448 k.c.,  zapadła z  uwagi na sygnalizowane wątpliwości co do jego pierwotnego terminu. Skład połączonych Izb Sądu Najwyższego ma odpowiedzieć na pytanie:

„Czy w sytuacji, gdy wskutek czynu niedozwolonego doszło do ciężkiego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, którego konsekwencją jest niemożność nawiązania lub kontynuowania typowej więzi rodzinnej, osobom bliskim poszkodowanego przysługuje zadośćuczynienie pieniężne?”.

W sprawie będącej przedmiotem pytania prawnego chodzi o przypadki obejmujące tzw. stany terminalne czy wegetatywne, czyli takie, w których poszkodowany żyje, ale nie ma z nim żadnego kontaktu lub jest on mocno ograniczony, a leczenie nie rokuje znaczącej poprawy. 

Posiedzeniu przewodniczyć będzie Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego. Na sprawozdawców wyznaczeni zostali sędziowie Marcin Krajewski z Izby Cywilnej oraz Marcin Łochowski z Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych.

W październiku 2019 r. z podobnym pytaniem prawnym do Sądu Najwyższego zwrócił się Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec. 13 grudnia 2019 r. wniosek o podjęcie uchwały przez pełen skład SN, skład połączonych Izb lub skład całej Izby złożył dr hab. Mariusz Jerzy Golecki, Rzecznik Finansowy.

Więcej na temat wniosku PPSN:

AM, news@gu.home.pl

(źródło: Sąd Najwyższy, gu.com.pl)