Sąd Polubowny przy KNF z nowym regulaminem

0
497

W Dzienniku Urzędowym Komisji Nadzoru Finansowego została ogłoszona uchwała w sprawie regulaminu Sądu Polubownego przy KNF, przyjęta jednogłośnie 15 września. Nowy regulamin wejdzie w życie 10 października.

Główne zmiany wprowadzone nowym regulaminem to:

  • zwiększenie roli prezesa SP, w tym w zakresie powoływania arbitrów i mediatorów;
  • rozszerzenie katalogu podstaw do odwołania mediatora i arbitra w przypadku naruszenia przez nich przepisów, norm lub zasad bezstronności, niezależności, uchybiania pełnionym obowiązkom, w szczególności utraty rękojmi należytego wykonywania funkcji, a także w przypadku uchybianiu dobremu imieniu sądu;
  • wprowadzenie trybu odwoławczego od zarządzeń prezesa SP w sprawie odwołania z pełnionej funkcji lub zawieszenia w pełnionej funkcji mediatora lub arbitra, do przewodniczącego KNF;
  • wprowadzenie możliwości zawieszenia postępowania;
  • wprowadzenie przesłanki zakończenia mediacji, za zgodą prezesa SP, w przypadku stwierdzenia przez mediatora niemożliwości, niecelowości lub bezprzedmiotowości dalszego prowadzenia mediacyjnego;
  • wprowadzenie terminu 21 dni, w którym mediatorzy zobowiązani są wyznaczyć termin posiedzenia mediacyjnego.

(AM, źródło: KNF)