Sejm: Zgoda na zastępcę szefa KNF ds. ubezpieczeń

0
557

16 października Sejm przyjął projekt nowelizacji ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Proponowana regulacja wprowadza m.in. trzeciego zastępcę przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

Akt dostosowuje polskie prawo do przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej, dotyczących m.in. zasad publikowania prospektów związanych z emisją papierów wartościowych. Niezależnie od zapewnienia zgodności prawa polskiego z prawem UE, projekt przewiduje (zmiana proponowana w art. 14 pkt 2) m.in. rozszerzenie składu osobowego KNF o trzeciego zastępcę przewodniczącego. Ma to się przyczynić do równomiernego i proporcjonalnego podziału obowiązków zastępców między trzy podstawowe sektory rynku finansowego: bankowy, ubezpieczeniowy i kapitałowy.

Projektodawca tłumaczy, że zaproponowana zmiana w ustawie wiąże się z sukcesywnym zwiększaniem zakresu zadań i kompetencji nadzoru. „Przy obecnych rozwiązaniach ustawowych Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego kieruje Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego przy pomocy dwóch Zastępców. Nie pozwala to dokonać równomiernego i proporcjonalnego podziału zakresu obowiązków pomiędzy trzy podstawowe sektory rynku finansowego: rynek bankowy, rynek ubezpieczeniowy i rynek kapitałowy. Zakres regulacji, zwłaszcza wynikających z prawa Unii Europejskiej, i poziom ich skomplikowania tworzy zupełnie nowe obszary zadaniowe. Także rosnący poziom ryzyka dla klientów na rynku finansowym powoduje, że dla każdego z sektorów potrzebny jest stały organizacyjny nadzór. Zadań tych nie może pełnić Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego ze względu na inny charakter jego obowiązków, zarówno zewnętrznych, jak i związanych z kierowaniem dużą organizacją, jaką jest Urząd Komisji Nadzoru Finansowego – tu konieczne jest bowiem rozwijanie takich funkcji jak compliance i audyt wewnętrzny. Rolą Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego powinno być w większym stopniu koordynowanie zagadnień międzysektorowych i dbanie o spójność polityki nadzorczej, a także rozwój strategicznych obszarów, takich jak Fintech czy problemy cyberbezpieczeństwa, a nie szczegółowe zaangażowanie w problemy jednego z sektorów” – tłumaczył resort finansów w uzasadnieniu do projektu nowelizacji.

W związku z tym, że od 1 stycznia 2019 r. UKNF działa jako państwowa osoba prawna, która finansowana jest bezpośrednio z wpłat pochodzących od podmiotów nadzorowanych, zmiana nie będzie miała wpływu na budżet państwa i może być wdrożona w trakcie roku budżetowego bez obciążania rezerw celowych.

Konsekwencją poszerzenia składu osobowego KNF jest propozycja zawarta w art. 14 pkt 3, zakładająca odpowiednie podniesienie kworum niezbędnego do podejmowania uchwał – z czterech do pięciu osób wchodzących w skład Komisji.

Ustawa trafiła do prac w Senacie. Nowe rozwiązania mają obowiązywać po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które wejdą w życie w innych terminach.

AM, news@gu.home.pl

(źródło: KNF)