Sejmowa komisja zgodziła się na nowe uprawnienia KNF wobec zagranicznych ubezpieczycieli

0
918

6 maja sejmowa Komisja Finansów Publicznych przyjęła rządowy projekt nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (UUO) oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (UDUiR). Celem noweli jest zapewnienie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) skutecznych i szybkich mechanizmów nadzoru nad zagranicznymi zakładami ubezpieczeń (ZU) oraz reasekuracji (ZR) z państw członkowskich Unii Europejskiej wykonujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność przez oddział lub w ramach swobody świadczenia usług.

– W ramach zmian w ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej proponuje się wprowadzenie możliwości natychmiastowej i nadzwyczajnej interwencji Komisji Nadzoru Finansowego w stosunku do zagranicznych zakładów ubezpieczeń z UE działających na terytorium Polski w przypadku konieczności niezwłocznego usunięcia lub zapobieżenia naruszania interesów ubezpieczających, ubezpieczonych i uprawnionych z umów ubezpieczenia – tłumaczył wiceminister finansów Piotr Nowak, przedstawiając projekt nowelizacji podczas pierwszego czytania.

Dodał, że takie uprawnienie powinno być ograniczone jedynie do pilnego przypadku. Podjęte środki mają mieć charakter zabezpieczający i będą obowiązywać do momentu podjęcia odpowiednich działań nadzorczych przez macierzysty organ nadzorczy – podał Forsal.pl za PAP.

– KNF będą przysługiwać wszystkie uprawnienia przysługujące jej w stosunku do krajowych zakładów ubezpieczeń bądź krajowych zakładów reasekuracji w tym również do wydania zakazu wykonywania na terytorium RP działalności ubezpieczeniowej lub reasekuracyjnej – powiedział wiceminister. Zaznaczył, że takie rozwiązanie wynika z dyrektywy Wypłacalność II i wyroku TSUE.

Piotr Nowak wskazał, że wszystkie zakłady nadzorowane przez KNF działają zgodnie z prawem. Ale, jak powiedział, pojawiają się firmy, które mają swój organ nadzoru w kraju założycielskim – więc Komisja nie ma formalnie na nie wpływu – a jednocześnie wykazują luźne podejście do ryzyka. Wiceminister stwierdził, że wprowadzane zmiany umożliwią nadzorowi działania prowadzące do utrzymania właściwych standardów na naszym rynku. Rozpatrując projekt, komisja wprowadziła poprawki precyzujące zgłoszone przez sejmowych legislatorów.

MF: Komisja musi mieć skuteczne narzędzia nadzoru

Według Ministerstwa Finansów, które jest autorem projektu, potrzeba noweli wynika z konieczności zapewnienia KNF skutecznych i szybkich mechanizmów nadzoru nad zakładami z innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej wykonujących na terytorium RP działalność przez oddział lub w ramach swobody świadczenia usług.

Sankcje także dla menadżera

Projekt zakłada zmianę w art. 14 UUO w zakresie środków nadzorczych stosowanych wobec krajowych oraz zagranicznych ZU z tytułu naruszenia przepisu art. 14 ust. 1-3, określającego termin na wypłatę odszkodowania. Projektodawca zaproponował, aby w nowym brzmieniu ust. 3a w przypadku niedotrzymania ustawowego terminu wypłaty odszkodowania lub niedopełnienia obowiązków informacyjnych, KNF mogła zastosować środki nadzorcze określone w art. 362 ust. 1 pkt 1 lub 2 UDUiR nie tylko wobec krajowego, ale też zagranicznego ZU. Oprócz tego, z uwagi na obecne brzmienie art. 362 UDUiR, zaproponowano dodanie ust. 3b, który wskazywałby, iż w przypadku niespełnienia w/w wymogów nadzór nakłada na członka organu zarządzającego zagranicznego ZU karę pieniężną do wysokości odpowiadającej ich trzykrotnemu przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – do wysokości 100 tys. zł, lub karę pieniężną na zagraniczny ZU do wysokości 0,5% składki przypisanej brutto z umów OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (ppm.) zawartych w ramach wykonywania jego działalności na terytorium RP, uzyskanej w poprzednim roku kalendarzowym. Gdyby zaś nie wykonywał takiej działalności lub uzyskał przypis brutto poniżej 20 mln złotych – do wysokości 100 tys. zł.

Jednocześnie zgodnie z dodaną regulacją zawartą w proponowanym art. 119 ust. 1b, UFG zostanie zobowiązany do rozszerzenia zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu z działalności o wyodrębnioną informację dotyczącą danych o składce z OC ppm., zebranej na terytorium RP w danym roku kalendarzowym przez poszczególne zagraniczne ZU. Umożliwi to ustalanie podstawy nakładanej kary. Z tą propozycją zmiany łączy się konieczność wprowadzenia zmian do art. 102 ust. 2 ustawy o UUO w zakresie nowej grupy danych, jakie będą przekazywane przez zagraniczne zakłady do UFG. W oparciu o nie Fundusz będzie mógł wyodrębnić w/w informację.

Interwencja tylko w pilnych przypadkach

Z kolei zmiany w UDUiR zakładają możliwość natychmiastowej i nadzwyczajnej interwencji organu nadzoru w przypadku konieczności niezwłocznego usunięcia lub zapobieżenia wystąpieniu nieprawidłowości dotyczących naruszania interesów ubezpieczających, ubezpieczonych i uprawnionych z umów ubezpieczenia. Takie uprawnienie powinno być ograniczone jedynie do przypadku pilnego, gdy podjęto ustalenia, iż pewne nieprawidłowości oznaczają rzeczywiste i nieuchronne ryzyko wystąpienia poważnych nieprawidłowości ze szkodą dla ubezpieczonych lub innych podmiotów, wskutek czego należy niezwłocznie zabezpieczyć ich interes. Zmiany w UDUiR przewidują dodanie w art. 214 ust. 4a oraz nowego brzmienia ust. 5 i 6. W ich ramach KNF będzie uprawniona m.in. do nałożenia na członka zarządu ZU lub ZR lub prokurenta kary pieniężnej do wysokości odpowiadającej ich trzykrotnemu przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu z ostatnich 12 miesięcy (art. 362 ust. 1 pkt 1 UDUiR), nałożenia na zakład kary pieniężnej do wysokości 0,5% składki przypisanej brutto wykazanej przez niego w ostatnim przedstawionym organowi nadzoru sprawozdaniu finansowym (art. 362 ust. 1 pkt 2 UDUiR) lub zakazania wykonywania na terytorium RP działalności przez zagraniczny zakład.

Przepisy przejściowe

Projekt zawiera także przepis przejściowy, który reguluje kwestie stosowania odpowiednich przepisów w przypadku gdy po dniu wejścia w życie ustawy zagraniczny zakład nie wypłaci odszkodowania w ustawowym terminie lub nie dopełni określonego w ustawie obowiązku. Dodatkowo proponuje się wprowadzenie przepisu przejściowego, który ma na celu pozyskanie przez UFG od zagranicznych ZU określonych informacji za rok 2019.

Projektowana ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Więcej:

https://forsal.pl/…

AM, news@gu.home.pl

 (źródło: PAP, Forsal.pl, gu.com.pl)