Senat wraca do tematu regulacji rynku odszkodowawczego

0
361

30 maja senacki Zespół ds. Zrównoważonego Rozwoju zajmował się sytuacją poszkodowanych w wypadkach drogowych oraz nieuczciwymi praktykami firm odszkodowawczych. Senatorowie zapoznali się z informacjami dotyczącymi funkcjonowania spółki EuCO, która nie przekazywała klientom należnych im odszkodowań, i zadeklarowali podjęcie kolejnej próby uregulowania rynku odszkodowawczego. Jak podaje „Dziennik Gazeta Prawna”, Izba Wyższa w komisji praw człowieka, praworządności i petycji ponownie rozpatrzy petycję Naczelnej Rady Adwokackiej, w której zaproponowano, by pomoc prawną mogli świadczyć jedynie wykwalifikowani prawnicy.

Gabriela Morawska-Stanecka, wicemarszałkini Senatu, mówiła, że sprawa nieprzekazywania odszkodowań przez firmy osobom poszkodowanym jest szczególnie bulwersująca, „ponieważ dotyczy krzywdy ludzkiej”. Przewodniczący zespołu senator Krzysztof Kwiatkowski mówił, że senatorowie od dawna dostrzegają istnienie problemu i podejmują działania, aby ukrócić nieuczciwe praktyki firm odszkodowawczych. Przypomniał dwa senackie projekty ustaw dotyczące tej kwestii. Pierwszy z nich został przyjęty przez Senat w 2018 r. Projekt zakładał m.in. ograniczenie wysokości wynagrodzenia firm odszkodowawczych do 20% roszczenia, wypłacanie odszkodowań bezpośrednio na konto poszkodowanych, a nie na konto pośrednika, zakaz cesji wierzytelności, wprowadzenie obowiązkowych polis OC dla odszkodowawców oraz ograniczenia dotyczące akwizycji i reklamy. Drugi projekt miał wprowadzić m.in. zryczałtowaną opłatę sądową dla osób chcących przed sądem dochodzić swoich praw. Ten projekt nie został dotychczas przez Sejm rozpatrzony. Senator Kwiatkowski zadeklarował, że w Izbie Wyższej będą trwały prace nad kolejnym projektem, który może nie przejść pełnej ścieżki legislacyjnej w tej kadencji, jednak to kompleksowe rozwiązanie będzie gotową propozycją do prac na początku kolejnej kadencji.

Z kolei przedstawiciele Naczelnej Rady Adwokackiej opowiedzieli się za wprowadzeniem uregulowań prawnych rynku pomocy prawnych. Zaproponowali, aby sprawami dotyczącymi odszkodowań zajęły się tylko osoby zaufania publicznego. Natomiast przedstawiciele firm ubezpieczeniowych przyznali, że już od 2012 r. wskazywały one na potrzebę uporządkowania działalności firm odszkodowawczych.

Wraca temat projektu NRA

31 maja senacka komisja praw człowieka, praworządności i petycji zajmie się petycją NRA dotyczącą regulacji rynku odszkodowawczego. Jak przypomina „DGP”, koncepcja Rady przewiduje, że świadczeniem pomocy prawnej za wynagrodzeniem mogliby zajmować się wyłącznie adwokaci, radcy prawni czy notariusze. Adwokat Dorota Kulińska, dyrektorka Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych przy NRA, mówi gazecie, że w odróżnieniu np. od doradców podatkowych, którzy rzeczywiście działają w obszarze wyspecjalizowanej gałęzi prawa, zarówno kancelarie odszkodowawcze, windykacyjne, jak i tzw. kancelarie frankowe merytorycznie robią to samo co adwokaci i radcowie prawni, tylko bez nadzoru, bez odpowiedzialności dyscyplinarnej, obowiązkowego ubezpieczenia i zasad etyki, które na pierwszym miejscu stawiają interes klienta i jego bezpieczeństwo. Projekt ustawy opracowany przez adwokaturę, który trafił do obu izb parlamentu, został skrytykowany przez odszkodowawców. Ich zdaniem jest on sprzeczny z konstytucyjnymi zasadami swobody działalności gospodarczej oraz racjonalnego prawodawcy. Podobne zdanie miała sejmowa komisja, która postanowiła nie nadawać dalszego biegu pracom nad projektem. Inaczej postąpiła komisja senacka, która zwróciła się o opinię na temat proponowanej regulacji do wielu instytucji. Gazeta przypomina, że zastrzeżenia natury prawnej do projektu NRA zgłaszały także Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Komisja Nadzoru Finansowego. Dlatego adwokatura przygotowała nową propozycję, uwzględniającą część uwag. Radosław Pęcherzewski, prezes Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych, w rozmowie z „DGP” zwraca jednak uwagę, że posiedzenie komisji dotyczy wcześniejszego projektu, a nie nowej wersji.

Gazeta przypomina, że własny projekt regulacji rynku odszkodowawczego miało przedstawić Ministerstwo Sprawiedliwości, ale przygotowana przez nie ustawa o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń o zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę wynikającą z czynu niedozwolonego nadal oczekuje na wpis do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

AM, źródło: Senat, „Dziennik Gazeta Prawna” z 31 maja, Tomasz Ciechoński „Działalność kancelarii frankowych do uregulowania”