Słowacja: Likwidator Novis nadal nie został wyznaczony

0
440

Ponad dziewięć miesięcy od podjęcia przez Národná Banka Slovenska (NBS) decyzji o cofnięciu zezwolenia ubezpieczycielowi Novis i zwrócenia się do sądu o wyznaczenie likwidatora spółki, sąd do tej pory nie wyznaczył likwidatora. Sytuacja ta budzi uzasadnione obawy NBS oraz organów nadzorczych państw członkowskich UE i Islandii, a także Komisji Europejskiej w zakresie ochrony praw klientów zakładu. W związku z obecną sytuacją NBS uważa, że jak najszybsze wyznaczenie likwidatora Novis jest niezbędnym krokiem w celu ochrony klientów spółki.

7 czerwca 2023 r. NBS złożył wniosek do sądu o rozwiązanie Novis, a jednocześnie o wyznaczenie likwidatora i wszczęcie postępowania likwidacyjnego wobec spółki. Celem likwidacji jest ustalenie aktywów i pasywów ubezpieczyciela, spieniężenie jego aktywów oraz zaspokojenie roszczeń klientów i innych wierzycieli. Sądem wyłącznie właściwym do wyznaczenia likwidatora i postawienia spółki w stan likwidacji jest Sąd Miejski Bratysława III. Ponieważ od złożenia wspomnianego wniosku minęło ponad dziewięć miesięcy, nie można oszacować, kiedy Novis zostanie postawiony w stan likwidacji.

Mając na uwadze zaistniałą sytuację, NBS w ramach swojego mandatu do ochrony konsumentów finansowych zwraca uwagę klientów Novis na następujące kwestie:

  • Aby uzyskać najnowsze informacje na temat swoich umów ubezpieczenia, klienci zakładu powinni skontaktować się z samą firmą. Rozważający podjęcie jakichkolwiek działań w odniesieniu do swoich umów powinni najpierw skontaktować się i skonsultować ze swoim pośrednikiem finansowym, prawnikiem lub stowarzyszeniem konsumenckim.
  • Ponieważ cofnięcie zezwolenia nie ma wpływu na okres obowiązywania istniejących umów ubezpieczenia, wszelkie roszczenia klientów Novis wynikające z ich umowy (np. wypłaty świadczeń lub wcześniejsze lub częściowe wykupy) pozostają ważne. Dlatego mogą dochodzić swoich roszczeń bezpośrednio od zakładu.

Fakt, że likwidator nie został jeszcze wyznaczony, nie ma wpływu na decyzję, na mocy której NBS cofnął zezwolenie Novis. Ponadto ani toczące się postępowania sądowe, ani decyzje proceduralne odpowiednich sądów nie mają żadnego wpływu na tę decyzję, ani nie mogą być interpretowane w sposób, który przesądzałby o przyszłych postanowieniach odpowiednich sądów. Pozostaje faktem, że od momentu uprawomocnienia się decyzji, tj. od 5 czerwca 2023 r., Novis ma zakaz prowadzenia działalności ubezpieczeniowej, z wyjątkiem czynności niezbędnych do dochodzenia roszczeń i regulowania zobowiązań. Firma nie może zawierać nowych umów ubezpieczenia. Cofnięcie zezwolenia nie ma jednak wpływu na czas trwania już zawartych umów ubezpieczenia.

(AM, źródło: KNF)