Sprawca wypadku i jego ubezpieczyciel odpowiadają za zanieczyszczenie jezdni

0
1753

20 stycznia Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej podjął uchwałę, w której odpowiedział na pytanie prawne zadane przez sąd powszechny dotyczące odpowiedzialności za zanieczyszczenie drogi po wypadku. SN w trzyosobowym składzie uznał, że za tego typu szkody odpowiadają sprawca zdarzenia oraz jego ubezpieczyciel.

Zagadnienie prawne rozpatrywane przez Sąd Najwyższy zostało skierowane do niego przez Sąd Okręgowy w Opolu, do którego trafiła apelacja TUiR Warta od wyroku Sądu Rejonowego, przyznającego firmie uprzątającej drogi kilka tysięcy złotych odszkodowania od towarzystwa. Rozpatrując ją, SO powziął wątpliwości, czy koszty te ma ponosić ubezpieczyciel, czy zarządca drogi i 28 lutego 2020 r. zwrócił się do SN z pytaniem o to, czy sprawca wypadku komunikacyjnego i jego ubezpieczyciel w zakresie OC ppm odpowiadają za szkodę wyrządzoną zarządcy drogi, polegającą na zanieczyszczeniu jej po wypadku.

„Przedstawione zagadnienie prawne ma duże znaczenie dla praktyki sądowej, a jego rozstrzygnięcie może wpłynąć na liczbę spraw kierowanych do sądów” – wskazywał w pytaniu sąd. W odpowiedzi Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej na posiedzeniu niejawnym w dniu 20 stycznia 2022 r. podjął uchwałę o następującej treści:

„Sprawca wypadku komunikacyjnego i zakład ubezpieczeń, z którym sprawca wypadku jest związany umową ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody związane z ruchem tych pojazdów, odpowiadają wobec zarządcy drogi za szkodę spowodowaną zanieczyszczeniami drogi płynami silnikowymi” (sygn. akt III CZP 9/22, wcześniej III CZP 93/20).

Artur Makowiecki

news@gu.com.pl