Strategiczne priorytety EIOPA na rok 2024

0
384

Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych zaprezentował swoje priorytety strategiczne na lata 2024–2026. EIOPA skupi się na zarządzaniu niepewnością w czasach transformacji, tak aby sektory ubezpieczeniowy i emerytalny mogły nadal przynosić wartość ubezpieczającym, beneficjentom, przedsiębiorstwom i gospodarce Unii Europejskiej.

Strategiczne priorytety EIOPA to:

  • Uwzględnienie kwestii zrównoważonego finansowania we wszystkich obszarach pracy, w tym włączenie ryzyka ESG do ram ostrożnościowych dotyczących ubezpieczycieli i funduszy emerytalnych oraz wyeliminowanie luk w ochronie.
  • Wspieranie konsumentów, rynku i społeczności nadzorczej w ramach transformacji cyfrowej, ze szczególnym uwzględnieniem określenia polityki i wdrożenia operacyjnej odporności cyfrowej (DORA) oraz aktu w sprawie sztucznej inteligencji i europejskiego jednolitego punktu dostępu (ESAP).
  • Poprawa jakości i skuteczności nadzoru, w szczególności ze względu na zwiększoną działalność transgraniczną, w tym przegląd materiałów dotyczących konwergencji praktyk nadzorczych, z uwzględnieniem przeglądu dyrektywy Wypłacalność II.
  • Zapewnienie należytego pod względem technicznym i ostrożnościowym prowadzenia działalności gospodarczej, w tym utrzymanie integralności ram regulacyjnych w zakresie ubezpieczeń w kolejnych etapach przeglądu dyrektywy Wypłacalność II.
  • Określenie, ocena, monitorowanie i sprawozdawczość w zakresie ryzyka dla stabilności finansowej i prowadzenia działalności gospodarczej oraz promowanie polityki zapobiegawczej i działań łagodzących, w tym dostarczanie terminowych i dokładnych analiz stabilności finansowej i ocen ryzyka.
  • Zapewnienie skutecznej rekrutacji, zarządzania i rozwoju kapitału ludzkiego EIOPA w celu dalszego wzmocnienia jego pozycji jako atrakcyjnego pracodawcy.

(AM, źródło: EIOPA)