Świadomy wybór przede wszystkim, czyli mądry Polak przed szkodą

0
1066

Statystyczny Kowalski potrzebuje konsekwentnego uświadamiania na etapie wyboru polisy ubezpieczeniowej. Wciąż bowiem zdarzają się sytuacje, które potwierdzają, że nie każdy rozumie, jaką tak naprawdę ma ochronę. Na co zatem zwrócić uwagę i jaką wybrać polisę, aby w przypadku wystąpienia szkody wypłata odszkodowania w pełni spełniała nasze oczekiwania?

W interesie klienta jest podjęcie świadomego wyboru ubezpieczenia, które w przypadku wystąpienia zdarzenia losowego zapewni mu należytą ochronę, taką, na jaką sam się zdecydował. Im bardziej świadomy wybór w zakresie ubezpieczenia, tym mniej negatywnych emocji po szkodzie, a zarazem mniej nieuzasadnionych reklamacji. Jak zatem dokonać najlepszego wyboru?

Przede wszystkim należy zapytać agenta o dodatkowe opcje podczas zawierania umowy ubezpieczeniowej, zwracając uwagę na wszystko to, na czym najbardziej nam zależy. InterRisk oferuje bogaty wachlarz ubezpieczeń, dzięki czemu każdą umowę można zaprojektować pod indywidualne potrzeby klienta.

Ubezpieczenie NNW InterRisk – kwota ubezpieczenia jest ważna

Proces likwidacji szkód z ubezpieczeń NNW, analogicznie do pozostałych grup ubezpieczeń dobrowolnych, prowadzony jest w ramach ściśle określonych i powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

– Ramy te wyznacza zarówno treść samej polisy, jak i ogólnych warunków ubezpieczenia (OWU). Jest to o tyle kluczowe, że brak pełnej świadomości ubezpieczającego, co do zakresu ubezpieczenia, jakie dobrowolnie wybrał, może skutkować rozczarowaniem czy wręcz oburzeniem po zapoznaniu się z decyzją wieńczącą proces likwidacji zgłoszonej przez niego szkody. Oczywiście zależy nam, aby do takich sytuacji nie dochodziło – stwierdza Łukasz Mazurczak, dyrektor Departamentu Likwidacji Szkód InterRisk.

Często negatywny odbiór decyzji towarzystwa ubezpieczeń idzie w parze z wzorowo prowadzonym procesem likwidacji. Trudno jest bowiem przekonać ubezpieczającego, który wybrał wariant ubezpieczenia NNW na przykład z sumą ubezpieczenia 10 tys. zł, że decyzja przyznająca mu świadczenie za bardzo poważny uraz ciała, nawet w wysokości pełnej sumy ubezpieczenia, jest merytorycznie poprawna i wynika z jego własnej decyzji. Szczególnie że za analogiczny uraz kwoty przyznawane z tytułu ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej nierzadko sięgają 100-krotności tej sumy. Rolą ubezpieczyciela, a precyzyjniej likwidatora szkód, jest rzetelne ustalenie stanu faktycznego i wydanie decyzji adekwatnej do ustalonych okoliczności danej sprawy. Co istotne, czas likwidacji danej szkody w dużej mierze uzależniony jest od czasu, w jakim roszczący udostępnia likwidatorowi niezbędną dokumentację szkodową.

Analiza Potrzeb Klienta – dobra praktyka

Na etapie wyboru danej polisy warto zatem pamiętać, że ustalenie wysokości świadczenia przysługującego za uszczerbek na zdrowiu to proste działanie matematyczne. Cały proces i sposób wyliczenia odszkodowania oparty jest o kryteria jasno określone już w momencie zawarcia umowy ubezpieczenia. Pomimo to, nadal wiele osób w sytuacji likwidacji szkody jest zaskoczonych brakiem przyznania pełnej kwoty wskazanej na polisie, a wyłącznie jej ułamka odpowiadającego procentowi uszczerbku na zdrowiu jaki powstał w wyniku wypadku. Ile osób może bowiem uznać, że wypłata 5 tys. zł za całkowitą amputację ręki lub nogi jest kwotą adekwatną do tak poważnego urazu? Dlaczego zatem sumy ubezpieczenia w polisach NNW na poziomie 10 tys. zł czy nawet 5 tys. zł za takie uchodzą?

Z perspektywy likwidacji szkód kluczowe jest, aby każda osoba dokonująca zakupu ubezpieczenia przeszła podstawową procedurę APK (Analiza Potrzeb Klienta) i świadomie podjęła decyzję nie tylko o optymalnej dla niej sumie ubezpieczenia NNW, ale także o wyborze, lub nie, dodatkowych zakresów ubezpieczenia, takich jak niezdolność do pracy czy nauki, koszty rehabilitacji, pobyt w szpitalu, poważne zachorowanie itd.

– Zawierając umowę, należy pamiętać, że wyższa składka zabezpieczy odpowiednio wyższe, adekwatne do skali urazów świadczenia. Jest to truizm, jednak w naszej praktyce codziennej wciąż zderzamy się z sytuacjami, w których klient nie do końca rozumie, że pewne roszczenia z tytułu wykupionej przez niego polisy są niezasadne – dodaje Łukasz Mazurczak.

Czy sumy ubezpieczenia w umowach ubezpieczenia NNW dotyczących naszego życia i zdrowia powinny być rażąco niższe niż sumy ubezpieczenia domów i mieszkań? Efektem odpowiedniej kampanii uświadamiającej społeczeństwo w tym aspekcie może być zwielokrotnienie przypisów składek w tym segmencie i osiągnięcie efektu win-win, czyli sytuacji, w której każda ze stron jest zadowolona, zarówno przed szkodą, jak i po szkodzie.

(ks)