Talanx odczuł skutki Covid-19, ale zachowuje optymizm

0
207

Mimo zwiększonych wydatków związanych z pandemią Covid-19, przekraczających kwotę miliarda euro, oraz wyższego poziomu strat z tytułu dużych szkód katastroficznych, Grupie Talanx udało się utrzymać dobrą kondycję. Ubezpieczyciel uważa też, że w przyszłym roku uda mu się osiągnąć lepsze rezultaty niż w obecnym.

Zysk netto Talanx za dziewięć miesięcy roku obrotowego wyniósł 520 mln euro. Rok wcześniej osiągnął on poziom 742 mln euro. Pandemia Covid-19 obniżyła dochód netto grupy o 356 mln euro. Przypis składki brutto wzrósł o 5,2% (7,2% po uwzględnieniu różnic kursowych) z 30,3 do 31,9 mld euro. Wskaźnik mieszany (combined ratio) wyniósł 100,7%. Rok wcześniej uplasował się na poziomie 98,5%. Talanx zwrócił uwagę, że przy skorygowaniu o skutki koronawirusa wskaźnik poprawiłby się o 0,9 p.p., do 97,6%. Łączna wartość dużych szkód wynosząca 1,6 mld euro była dwukrotnie wyższa niż w roku poprzednim. Z tej kwoty 1149 mln euro przypadło na reasekurację, a 452 mln euro na ubezpieczenia. Ze względu na pandemię straty dotyczyły przede wszystkim przerw w prowadzeniu działalności, odwołań wydarzeń oraz ubezpieczeń kredytu. Wynoszące 899 mln euro duże straty z tytułu koronawirusa kosztowały znacznie więcej niż straty spowodowane klęskami żywiołowymi, chociaż te ostatnie były również wyższe niż rok wcześniej i wyniosły 507 mln euro (455 mln euro przed rokiem). 

– Zysk netto grupy jest imponujący, biorąc pod uwagę pandemię i wysoki poziom strat obserwowany w sezonie huraganów. Lepszy przegląd wydatków związanych z pandemią oznacza, że ​​możemy teraz przedstawić prognozę zysków – powiedział Torsten Leue, prezes zarządu Talanx AG. – Spodziewamy się, że zysk netto grupy w 2020 r. wyniesie wyraźnie powyżej 600 mln euro i wzrośnie w 2021 r. do 800–900 mln euro. Ponadto potwierdzamy nasze średniookresowe cele na okres do 2022 roku. Utrzymujemy naszą strategię dywidendową i dążymy do wypłaty takiej samej kwoty, jak w roku poprzednim – dodał.

Talanx po raz pierwszy opublikował również prognozę wyników na rok obrotowy 2021. Zakłada ona wzrost przypisu składki o około 5% r/r, co można przypisać wyłącznie podwyżkom składek w liniach przemysłowych i działach reasekuracji. Grupa spodziewa się natomiast spadku sprzedaży w swoich pionach detalicznych z powodu opóźnionych skutków koronawirusa i zmian kursów walutowych w działalności zagranicznej. Prognozowany zwrot z inwestycji netto zgodnie z MSSF wyniesie około 2,5%, przy czym jeszcze niższe stopy procentowe wpływają na zysk netto grupy o około 25 mln euro w porównaniu z 2020 rokiem.

Grupa kontynuuje realizację średniookresowych celów do roku obrotowego 2022, a zwłaszcza średniorocznego wzrostu zysku na akcję o co najmniej 5% w porównaniu z pierwotnym celem 850 mln euro na rok obrotowy 2018.

Akcje Talanx są notowane na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

(AM, źródło: Talanx)