Tego oczekują klienci UNIQA, kupując ubezpieczenie mieszkaniowe

0
1243

Nowe trendy w ubezpieczeniach, w tym w ubezpieczeniach nieruchomości, są następstwem nowo powstających potrzeb klientów. To oni nabywaną nowe dobra, spotykają się z nowymi zagrożeniami i – co zrozumiałe – chcą minimalizować te ryzyka. Zgłaszają swoje potrzeby agentom, ci z kolei ubezpieczycielom, a w odpowiedzi na to ubezpieczyciele tworzą nowe produkty lub dostosowują już istniejące. Wszystko po to, aby zaspokoić nowe potrzeby klientów.

Nie inaczej jest z ubezpieczeniem mieszkaniowym Twoje Miejsce w UNIQA. Właśnie je zmieniamy, aby jeszcze pełniej odpowiadało na potrzeby klientów.

Zielona energia

Najbardziej widocznym w ostatnich latach trendem jest rozwój tzw. źródeł zielonej energii, tj. instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła czy też kolektorów słonecznych. Mamy prawdziwy boom na montaż tego typu instalacji w Polsce, które sporo kosztują. Koszt np. najpopularniejszej w ubiegłym roku instalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 9 kW mógł wynosić średnio trochę ponad 40 tys. zł. Koszt pompy ciepła dla średniej wielkości domu jednorodzinnego to od 35 do 50 tys. zł.

Klienci na zakup i montaż tych instalacji często zaciągają kredyty, a banki wymagają odpowiedniej polisy na zabezpieczenie kredytowanego systemu. Dodatkowo wspomniane instalacje narażone są m.in. na pożar, przepięcia wywołane wyładowaniami atmosferycznymi czy też na uszkodzenie w wyniku działania sił natury, np. upadku drzewa.

To wszystko powoduje, że klienci aktywnie poszukują przeznaczonego dla nich ubezpieczenia. UNIQA wychodzi naprzeciw i umożliwia w ubezpieczeniu nieruchomości Twoje Miejsce rozszerzyć zakres ubezpieczenia nieruchomości o tzw. zieloną energię. Wówczas niezależnie, czy instalacja jest zamontowana na ubezpieczonym budynku, czy też znajduje się na gruncie ubezpieczonej posesji, będzie objęta ochroną w takim samym zakresie jak ubezpieczona nieruchomość. To oznacza, że jeśli dom ubezpieczymy od wszystkich ryzyk (wariant all risk), wówczas ta instalacja, z odrębnie ustaloną sumą ubezpieczenia, również będzie chroniona od wszystkich ryzyk.

Dodatkowo, jeśli w następstwie zdarzenia objętego odpowiedzialnością UNIQA dojdzie do uszkodzenia instalacji powodującej przerwę w wytwarzaniu energii, UNIQA zwróci koszty utraconej energii przez okres naprawy instalacji (do trzech miesięcy).

Assistance domowy

Stale obserwujemy wzrost zainteresowania klientów ubezpieczeniem assistance domowym. Porównując dwa ostatnie lata, widzimy wzrost osób zainteresowanych rozszerzeniem ochrony o assistance domowy od 3 do 5 pkt. proc. miesiąc do miesiąca. To m.in. zasługa agentów, którzy edukują klientów i tłumaczą, dlaczego warto posiadać assistance.

Patrząc na rozwój oferty assistance, można zauważyć, że istotne jest, aby świadczenie interwencji specjalisty było dostępne niezależnie od wieku sprzętu. Jest to bardzo zrozumiałe, bo awarii pewnie nie ulegnie trzyletnia pralka, ale taka dziesięcioletnia pewnie już tak.

Ważne, aby ubezpieczyciel pokrył nie tylko koszty dojazdu specjalisty i jego robocizny, ale również zakup części zamiennych. Istotna jest również szeroka dostępność specjalistów, którzy naprawiając sprzęt, udzielą gwarancji na usługę. M.in. powyższe znajdziemy w dwóch nowych wariantach assistance domowego w ubezpieczeniu Twoje Miejsce.

Klienci UNIQA korzystają z assistance, co widać w statystykach z 2021 r. Najczęściej wzywali specjalistę od sprzętu AGD/RTV, hydraulika i elektryka.

Ruchomości i zwierzęta

Klienci zgłaszają nam, że chcieliby ubezpieczyć przedmioty, które zabierają ze sobą, wychodząc z domu. Inspiracją do stworzenia nowej opcji w ubezpieczeniu Twoje Miejsce były zapytania od rodziców, którzy chcieli ubezpieczyć sprzęt medyczny dla dzieci, taki jak pompy insulinowe czy aparaty słuchowe.

Będzie teraz taka możliwość w ramach opcji Ruchomości poza domem, gdzie poza takim sprzętem objęte ochroną od zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem lub rabunku będą też m.in. instrumenty muzyczne, sprzęt komputerowy, telekomunikacyjny, fotograficzny.

O ubezpieczenie zwierząt domowych klienci pytali jeszcze przed wybuchem pandemii. W jej trakcie znacząco wzrosła liczba osób, które pod swój dach przyjęły czworonogi, a i zainteresowanie ich ochroną wzrosło. Nowa opcja Pupile w ubezpieczeniu Twoje Miejsce pozwoli zabezpieczyć psa lub kota na wypadek nieszczęśliwego wypadku. Ubezpieczony będzie mógł liczyć na pokrycie kosztów leczenia zwierzaka, który ucierpiał w wyniku nieszczęśliwego wypadku, pokrycie kosztów poszukiwania, jeśli ten zaginął, ale również na pokrycie kosztów uśpienia i pochówku, jeśli była taka konieczność, a doszło do tego w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

Dodatkowo UNIQA pokryje koszty nabycia nowego zwierzaka do wysokości sumy ubezpieczenia, która może wynieść nawet 8 tys. zł, jeśli ubezpieczony pupil zmarł w wyniku NW lub został skradziony.

Poza wspomnianymi już zmianami ubezpieczenie Twoje Miejsce daje jeszcze możliwość:

  • rozszerzenia ochrony o ubezpieczenie NNW (wraz z pokryciem kosztów przekwalifikowania zawodowego),
  • rozszerzania ochrony o ubezpieczenie nagrobka,
  • ubezpieczenia mieszkań będących przedmiotem najmu krótkoterminowego,
  • objęcia ochroną mebli ogrodowych,
  • samodzielnego ubezpieczenia domku letniskowego (w tym na rodzinnych ogródkach działkowych), bez konieczności jednoczesnego ubezpieczenia domu lub mieszkania w UNIQA.

Jacek Rink
menedżer Zespołu Rozwoju Produktów i Badań Rynku, Departament Rozwoju Produktów i Procesów, UNIQA