TFI PZU: Nowe „odpowiedzialne” fundusze w ofercie

0
435

TFI PZU uruchomiło dwa kolejne fundusze wpisujące się w nurt zrównoważonego inwestowania. Pierwszy koncentruje się na akcjach spółek, których działalność przyczynia się do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs), w tym przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom. Drugi zaś przede wszystkim na obligacjach emitowanych w celu finansowania projektów realizujących cele środowiskowe lub społeczne.

Oba fundusze są zgodne z art. 8 SFDR, co oznacza, że poprzez realizowaną politykę inwestycyjną promują aspekty środowiskowe i społeczne. I chociaż ich celem inwestycyjnym nie jest „zrównoważona inwestycja” w rozumieniu art. 9 Rozporządzenia SFDR, to tego typu inwestycje stanowią minimum 50% wartości aktywów netto funduszy.

PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju inwestuje przede wszystkim w akcje spółek, których działalność wpisuje się w co najmniej jeden z siedemnastu Celów Zrównoważonego Rozwoju przyjętych przez Organizację Narodów Zjednoczonych (ang. Sustainable Development Goals, w skrócie SDGs). Skupiają się one wokół 5 obszarów: ludzie, planeta, dobrobyt, pokój, partnerstwo.

– Inwestowanie przez pryzmat celów zrównoważonego rozwoju to tzw. inwestowanie tematyczne, którego efektem ma być pozytywny wpływ na świat. Wierzymy, że długofalowe kierowanie strumienia kapitału w kierunku przedsiębiorstw i państw, które działają w zgodzie z tą wizją, ma szanse zmienić naszą planetę, a jednocześnie przynieść zysk tym, którzy w tę globalną transformację zainwestowali – mówi Piotr Dmuchowski, wiceprezes zarządu TFI PZU.

PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju inwestuje co najmniej 50% aktywów w zielone obligacje i listy zastawne (ang. green bonds), obligacje społeczne (ang. social bonds), a także obligacje zrównoważonego rozwoju (ang. sustainability bonds).

Zarówno PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju, jak i PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju stosują wykluczenia oparte na kryteriach ESG. Produkty powstały z przekształcenia dotychczasowych funduszy: PZU Akcji Rynków Rozwiniętych oraz PZU Dłużny Aktywny.

(AM, źródło: PZU)