Tomasz Borowski zostanie prezesem Vienna Life

0
1674

Rada nadzorcza Vienna Life przyjęła rezygnację Pawła Ziemby, prezesa zarządu, oraz Witolda Czechowskiego, członka zarządu, z pełnienia dotychczasowych funkcji ze skutkiem na dzień 30 września obecnego roku. Nowym prezesem spółki zostanie Tomasz Borowski.

Ubezpieczyciel tłumaczy, że o złożeniu rezygnacji przez dotychczasowego prezesa i członka zarządu zdecydowały „postępująca ewolucja na rynku ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, dynamiczne zmiany regulacyjne oraz konieczność dywersyfikacji sieci dystrybucji i oferty produktowej spółki, w tym m.in. poprzez zacieśnienie współpracy dystrybucyjnej ze spółkami majątkowymi z grupy VIG. RN powierzyła funkcję prezesa zarządu Tomaszowi Borowskiemu od dnia 1 października 2020 r. pod warunkiem uzyskania akceptacji Komisji Nadzoru Finansowego. Kadencja dwuosobowego zarządu została określona na okres do daty zatwierdzenia przez walne zgromadzenie sprawozdania finansowego spółki za rok 2021.

Tomasz Borowski jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Głównej Handlowej, od dwunastu lat bliskim współpracownikiem Vienna Insurance Group. W latach 2013–2016 pełnił funkcję członka zarządu Compensy Dystrybucja oraz Capitol sp. z o.o. odpowiedzialnego za finanse. Wcześniej był dyrektorem Biura Zarządu oraz rzecznikiem prasowym Compensy. Tomasz Borowski był zaangażowany we współpracę z Vienna Life od momentu wejścia spółki do grupy VIG w 2014 r., w tym od 2016 r. również jako członek zarządu. Obecnie, poza obowiązkami w Vienna Life, kieruje Biurem Zarządu VIG Polska oraz nadzoruje obszary IT, projektów i likwidacji szkód w Compensie.

– Serdecznie dziękuję panu Ziembie, który jako wieloletni prezes Vienna Life w latach 2008–2020 doprowadził do zbudowania wysoce rozpoznawalnej, specjalistycznej spółki posiadającej unikalne kompetencje w zakresie rozwoju i zarządzania produktami z UFK. Równocześnie dziękuję panu Czechowskiemu, który rozpoczął pracę w spółce jeszcze pod firmą Skandia w roku 2000 i który od tego czasu służył spółce ekspercką wiedzą aktuarialną. W imieniu grupy VIG i swoim własnym mam nadzieję na dalszą współpracę w innej formule w przyszłości. Z drugiej strony gratuluję panu Borowskiemu objęcia nowej funkcji na czele zarządu Vienna Life i wierzę, że decyzja grupy o zachowaniu odrębności spółki, która świadczy o wysokiej ocenie jej kompetencji i dużym potencjale do rozwoju, pozwoli na wypracowanie oczekiwanego wzrostu sprzedaży – komentuje Franz Fuchs, dyrektor generalny VIG Polska.

Skład zarządu Vienna Life od 01.10.2020 roku:

Tomasz Borowski – prezes, Piotr Tański – członek zarządu.

Artur Makowiecki
news@gu.home.pl