TSUE: O odszkodowanie za lot łączony można starać się przed sądem z miejsca pierwszego startu

0
617

W przypadku lotu zarezerwowanego w ramach pojedynczej potwierdzonej rezerwacji, składającego się z kilku odcinków obsługiwanych przez różnych przewoźników lotniczych, odszkodowania z tytułu odwołania ostatniego odcinka lotu można dochodzić przed sądami, w których obszarze właściwości znajduje się miejsce odlotu pierwszego odcinka lotu – orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE).

Dwoje pasażerów zarezerwowało lot łączony w ramach pojedynczej potwierdzonej rezerwacji. Lot ten obejmował trzy odcinki w różnych krajach. Trzeci odcinek lotu został odwołany, lecz pasażerowie nie zostali poinformowani na czas. Niemieckie przedsiębiorstwo, na które poszkodowani pasażerowie scedowali podnoszone przez nich roszczenia odszkodowawcze, wytoczyła powództwo odszkodowawcze przeciwko obsługującej trzeci odcinek lotu Iberii przed sądem rejonowym (SR) w Hamburgu. Ponieważ odległość między miejscem startu a docelowym miejscem podróży wynosi ok. 1433 km, na podstawie rozporządzenia dotyczącego praw pasażerów w transporcie lotniczym wniesiono o zapłatę kwoty 250 euro na rzecz każdego z pasażerów. SR chcąc ustalić, czy jest właściwy do rozpoznania sporu dotyczącego odwołanego odcinka lotu, gdyż jego miejsce odlotu i przylotu znajdują się poza obszarem właściwości sądu, zwrócił się o wykładnię do TSUE.  

W postanowieniu z 13 lutego 2020 r. (sygn. akt C-606/19; ogłoszenie 20 lutego) Trybunał orzekł, że rozporządzenie dotyczące jurysdykcji należy interpretować w ten sposób, że w kontekście lotu wykupionego w ramach pojedynczej, potwierdzonej rezerwacji dla całej trasy obejmującej kilka odcinków lotu obsługiwanych przez dwóch różnych przewoźników, powództwa odszkodowawcze z tytułu odwołania ostatniego odcinka lotu mogą być wytaczane przed sądami właściwymi ze względu na miejsce odlotu pierwszego odcinka lotu, nawet jeśli są one wytaczane przeciwko przewoźnikowi lotniczemu obsługującemu ostatni odcinek lotu. Zdaniem TSUE w przypadku dokonania pojedynczej potwierdzonej rezerwacji dla całej trasy na przewoźniku lotniczym ciąży zobowiązanie dotyczące zrealizowania przewozu pasażera z punktu A do punktu D. W związku z tym w przypadku lotu łączonego, stanowiącego przedmiot pojedynczej potwierdzonej rezerwacją dla całej trasy i obejmującego kilka odcinków lotu, „miejscem wykonania” tego lotu w rozumieniu rozporządzenia dotyczącego jurysdykcji może być miejsce odlotu pierwszego odcinka lotu, jako miejsce głównego świadczenia usług będących przedmiotem umowy przewozu lotniczego. Trybunał orzekł, że kryterium miejsca odlotu pierwszego odcinka lotu odpowiada celowi bliskości geograficznej pomiędzy umową a sądem właściwym oraz wymogom związanym z zasadą przewidywalności, przyświecającą rozwiązaniom przyjętym przez rozporządzenie dotyczące jurysdykcji. Umożliwia ono mianowicie zarówno powodowi, jak i pozwanemu zidentyfikowanie sądu właściwego ze względu na miejsce odlotu pierwszego odcinka lotu, które zostało wskazane w umowie przewozu lotniczego, jako sądu, do którego można wystąpić z powództwem.

Jeżeli chodzi o możliwość pozwania przewoźnika lotniczego odpowiedzialnego za realizację ostatniego odcinka lotu przed sądem, w którego obszarze właściwości znajduje się miejsce odlotu pierwszego odcinka lotu, TSUE stwierdził, że obsługujący lot przewoźnik lotniczy, niezwiązany umową z pasażerem, jest uważany za działającego w imieniu osoby związanej umową z owym pasażerem i wypełniającego zobowiązania mające swoje źródło w umowie przewozu lotniczego.

(AM, źródło: curia.eu)