TSUE zbada prawidłowość wdrożenia przepisów dotyczących OC

0
446

Sąd Apelacyjny w Warszawie zwrócił się z pytaniem prejudycjalnym do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), w którym prosi o rozstrzygnięcie, czy państwo polskie właściwie implementowało unijną dyrektywę 2005/14 dotyczącą ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych – informuje „Dziennik Gazeta Prawna”.

Pytanie SA zostało zadane w związku ze sporem o odszkodowanie i zadośćuczynienie za śmierć w wypadku drogowym. Córka jednej z ofiar uzyskała 47 tys. zadośćuczynienia i 5 tys. odszkodowania, następnie zaś ubezpieczyciel sprawcy przekazał jej informację o wyczerpaniu sumy gwarancyjnej w OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Wtedy to kobieta pozwała Skarb Państwa o nieprawidłową implementację dyrektywy 2005/14, przez co została pozbawiona możliwości otrzymania jeszcze 78 tys. zł zadośćuczynienia.

„DGP” przypomina, że implementująca unijne prawo ustawa z 24 maja 2007 r. nowelizująca ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK oraz o działalności ubezpieczeniowej różnicowała zakres ochrony, której poziom wobec poszkodowanych w wyniku zdarzeń szkodowych, które zaszły pomiędzy 11 grudnia 2009 r. a grudniem 2010 r., zależał od tego, kiedy zawarto umowę ubezpieczenia. Powódka twierdziła zaś, że od 11 grudnia 2009 r. suma gwarancyjna we wszystkich OC ppm. powinna wynosić 2,5 mln euro na jedno zdarzenie w przypadku szkód na osobie. Tymczasem w części umów zawartych przed tą datą suma ta wynosiła 1,5 mln euro. Sąd Okręgowy przyznał rację Skarbowi Państwa, który powoływał się też na korzystne dla niego rozstrzygnięcie postępowanie, które w tej materii prowadziła przeciwko niemu Komisja Europejska. Sąd Apelacyjny zdecydował się jednak wystąpić do TSUE z pytaniem prejudycjalnym, argumentując, że „nie dostrzega racji, które mogłyby uzasadniać zróżnicowanie poziomu ochrony prawnej osób poszkodowanych w tym samym czasie w różnych wypadkach komunikacyjnych, tym bardziej że zróżnicowanie takie zależałoby od przypadku, tj. od daty zawarcia umowy ubezpieczenia obejmującej pojazd sprawcy zdarzenia szkodowego” (sygn. akt I ACa 672/19).

Więcej:
 „Dziennik Gazeta Prawna” z 21 września, Patryk Słowik „Wyczerpanie sumy gwarancyjnej trafi do TSUE”:
https://edgp.gazetaprawna.pl/e-wydanie/57484

(AM, źródło: „Dziennik Gazeta Prawna”)