TUW „TUW” ubezpiecza wypadki podczas prac polowych

0
590

Lato to również okres żniw, w którym wzrasta liczba wypadków na wsi. Koszenie zbóż, rzepaku i traw, prasowanie słomy czy siana, a także transport ziemiopłodów to tylko wybrane przykłady prac, podczas których może dojść do wielu nieprzewidzianych zdarzeń. TUW „TUW” oferuje kompleksową ochronę gospodarstwa w pakiecie Bezpieczna Zagroda, w ramach której można objąć ubezpieczeniem OC i NNW oraz wykupić specjalistyczne klauzule dopasowane do charakteru gospodarstwa.

Każdego roku w trakcie żniw dochodzi do wielu wypadków. Niewątpliwie w sposób szczególny o bezpieczeństwo podczas żniw muszą dbać osoby obsługujące kombajny i sieczkarnie. Jednak stosowanie się do zasad bezpieczeństwa to jedno. Warto także ubezpieczyć się na wypadek, gdyby kombajnista lub traktorzysta w trakcie prasowania słomy wyrządził szkodę w mieniu osoby, która zleciła mu usługę koszenia lub prasowania. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” ma w swojej ofercie ochronę ubezpieczeniową samych kombajnistów. 

Ubezpieczyciel zachęca również do zawierania ubezpieczeń sprzętu rolniczego od szkód powstałych na skutek różnych zdarzeń, które mogą spowodować uszkodzenie lub zniszczenie użytkowanej maszyny. W czasie żniw może okazać się to cennym wsparciem w razie niespodziewanych zdarzeń. 

Pakiet Bezpieczna Zagroda – kompleksowa ochrona gospodarstwa 

Dostępny w ofercie TUW „TUW” pakiet Bezpieczna Zagroda pozwala między innymi na ubezpieczenie budowli rolniczych (w tym silosów na zboże i pasze, silosów na kiszonki, komory fermentacyjne i płyty obornikowe) oraz obiektów małej architektury od pożaru i innych zdarzeń losowych z możliwością rozszerzenia o ryzyko powodzi. Ponadto ochroną objęte są ruchomości domowe i stałe elementy wykończeniowych oraz mienie związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego (ziemiopłody, zwierzęta gospodarskie, sprzęt rolniczy, materiały i zapasy). Poza ubezpieczeniem od pożaru i innych zdarzeń losowych (z możliwością rozszerzenia o powódź) rolnicy mogą zabezpieczyć swoje mienie także od kradzieży z włamaniem i rabunku. Dodatkowym elementem pakietu Bezpieczna Zagroda jest możliwość objęcia ubezpieczeniem mienia osobistego od rozboju ulicznego, a także ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia.

Ze względu na coraz częstsze montowanie mikroinstalacji OZE na budynkach gospodarstw rolnych, TUW „TUW” oferuje ubezpieczenie fotowoltaiki od pożaru i innych zdarzeń losowych, z rozszerzeniem o powódź, kradzież z włamaniem i rabunek oraz kradzież zwykłą. 

Ciekawy elementem pakietu jest ubezpieczenie uli pszczelich od pożaru i innych zdarzeń losowych z możliwością rozszerzenia o powódź, dewastację i kradzież zwykłą oraz ubezpieczenie pszczół od padnięcia. TUW „TUW” oferuje również OC pszczelarza. Jest to jedna ze specjalistycznych klauzul rolniczych dostępnych w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym wchodzącym w skład pakietu Bezpieczna Zagroda. Można je uzupełnić o inne specjalistyczne klauzule np. OC kombajnisty, OC z tytułu świadczenia usług agroturystycznych.

Pakiet można również rozszerzyć o ubezpieczenie ochrony prawnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków. 

(KS, źródło: TUW „TUW”)