Ubezpieczenia Pocztowe z nową ofertą dla MSP

0
1549

Od ostatnich kilkunastu miesięcy Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych sukcesywnie wprowadza własną ofertę ubezpieczeń dla małych i średnich przedsiębiorstw. – W Polsce jest około 2 mln firm, z czego 96% to mikroprzedsiębiorstwa. To ogromna grupa docelowa, którą definiujemy jako naszych potencjalnych klientów. Dzięki rozległej, pocztowej sieci sprzedaży oferta dostępna jest w całym kraju, bez różnicy, czy jest to duże miasto, czy wieś. Mamy wielkie ambicje być aktywnym i znaczącym graczem na rynku ubezpieczeń dla przedsiębiorców – mówi Stanisław Sokołowski, wiceprezes zarządu Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych.

Oferta składa się z trzech ubezpieczeń: Bezpieczne Mikroprzedsiębiorstwo, Bezpieczne Przedsiębiorstwo oraz Bezpieczny Agro Przedsiębiorca.

Bezpieczne Mikroprzedsiębiorstwo

Ubezpieczenie skierowane jest do mikroprzedsiębiorstw o wartości majątku do 2 mln zł, zatrudniających do 20 pracowników, z obrotem rocznym do 2 mln zł.

Bezpieczne Mikroprzedsiębiorstwo jest ubezpieczeniem pakietowym, w którego skład wchodzi ubezpieczenie mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenie assistance Pomoc w Firmie.

Ubezpieczenie mienia proponujemy w jednym z trzech wariantów do wyboru: podstawowym, komfortowym obejmującym swoim zakresem pożar i inne zdarzenia losowe oraz premium, mającym w zakresie wszystkie zdarzenia losowe. Wariant komfortowy i wariant premium można rozszerzyć o ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w zakresie od wszystkich ryzyk. Nie wymagamy przy ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego szczegółowego wykazu.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej proponujemy w dwóch wariantach do wyboru: podstawowym, obejmującym swoim zakresem OC deliktowe, lub rozszerzonym, zawierającym odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową.

W ubezpieczeniu mienia, w związku z brakiem podziału na sumy stałe i pierwsze ryzyko, nie stosujemy zasady proporcji. Klient, określając sumę ubezpieczenia, nie ponosi ryzyka niedoubezpieczenia i związanej z tym możliwości obniżenia odszkodowania.

Ogólne warunki ubezpieczenia napisane są prostym językiem. Ograniczyliśmy też liczbę definicji i opisaliśmy tylko te, które są niezbędne.

Bezpieczne Mikroprzedsiębiorstwo to ubezpieczenie, którego zakres uwzględnia specyfikę działalności wielu branż.

Zarówno ubezpieczenie mienia, jak i odpowiedzialności cywilnej można rozszerzyć m.in. o: OC pracodawcy, OC z tytułu zatruć pokarmowych, ubezpieczenie środków obrotowych lub mienia osób trzecich od szkód powstałych wskutek rozmrożenia, zepsucia się lub nieutrzymania właściwej temperatury czy ubezpieczenie mienia od szkód spowodowanych drobnymi pracami budowlano-montażowymi.

Dodatkową zaletą produktu jest fakt, że ubezpieczenie można zawrzeć niemalże w każdej placówce Poczty Polskiej w szybki i nieskomplikowany sposób.

Bezpieczne Przedsiębiorstwo

Jest to produkt skierowany do małych i średnich przedsiębiorstw z wartością majątku do 10 mln zł w jednej lokalizacji i 15 mln zł we wszystkich lokalizacjach, zatrudniających do 100 pracowników, z obrotem rocznym do 30 mln zł.

Bezpieczne Przedsiębiorstwo jest ubezpieczeniem, w którego skład wchodzi ubezpieczenie od pożaru i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie od wszystkich zdarzeń losowych, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i posiadanego mienia, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w zakresie wszystkich zdarzeń losowych, ubezpieczenie mienia w transporcie i ubezpieczenie assistance Pomoc w Firmie.

W ubezpieczeniu mienia klient ma do wyboru trzy warianty: budowa – dla budynków w budowie, komfortowy, czyli ubezpieczenie od pożaru i innych zdarzeń losowych, lub premium – od wszystkich zdarzeń losowych.

Zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawiera OC z tytułu czynu niedozwolonego (deliktowe) oraz z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (OC kontraktowe). Zakres można uzupełnić, w zależności od specyfiki prowadzonej działalności, o liczne, dodatkowe klauzule, jak np. OC produktu, OC z tytułu przeniesienia chorób zakaźnych i zakażeń, OC – czyste straty finansowe.

Ubezpieczenie mienia można rozszerzyć o klauzulę utraty czynszu, ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia, od wandalizmu, a w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego o klauzulę rozszerzenia zakresu terytorialnego o kraje Unii Europejskiej, Liechtenstein, Szwajcarię, Norwegię, Islandię dla sprzętu elektronicznego przenośnego.

Bezpieczne Przedsiębiorstwo to produkt stworzony z myślą o przedsiębiorstwach, które potrzebują elastycznego zakresu ubezpieczenia i dla których każda oferta musi być tworzona indywidualnie. Produkt wejdzie do sprzedaży pod koniec lipca br.

Bezpieczny Agro Przedsiębiorca

Jako towarzystwo specjalizujące się w ubezpieczeniach rolnych stworzyliśmy również ofertę przeznaczoną dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w sektorze rolnym.

Przedmiotem umowy ubezpieczenia na podstawie o.w.u. Bezpieczny Agro Przedsiębiorca może być mienie wskazane w umowie ubezpieczenia i OC z tytułu prowadzonej działalności lub posiadanego mienia.

Zawarcie umowy ubezpieczenia mienia jest możliwe w jednym z dwóch wariantów. Wariant I, czyli ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, oraz Wariant II – ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk.

Zakres ubezpieczenia, do określonego limitu, obejmuje także poniesione i udokumentowane przez ubezpieczonego koszty związane z zabezpieczeniem przed szkodą ubezpieczonego mienia, w przypadku zagrożenia wystąpienia zdarzenia losowego objętego zakresem ubezpieczenia oraz poszukiwaniem i usunięciem przyczyny szkody.

Umowę ubezpieczenia mienia i OC można rozszerzyć o bogaty wachlarz klauzul dodatkowych, dzięki którym każdy producent rolny może dostosować zakres ubezpieczenia idealnie do profilu prowadzonej przez siebie działalności.

Produkt przeznaczony jest dla producentów rolnych, którzy oprócz ochrony podstawowych grup mienia, takich jak budynki, maszyny, urządzenia, chcieliby ubezpieczyć prowadzone przez siebie gałęzie produkcji oraz zabezpieczyć się przed utratą zysku.

Klauzula ubezpieczenia inwentarza żywego od padnięcia i uboju z konieczności w wyniku choroby czy porażenia prądem zapewni bezpieczeństwo producentom trzody chlewnej czy producentom bydła.

Klauzula ubezpieczenia maszyn i urządzeń od awarii cieszy się dużym zainteresowaniem wśród producentów rolnych dysponujących licznym i nowoczesnym parkiem maszynowym niezbędnym przy prowadzeniu produkcji roślinnej czy zwierzęcej.

Dla sektora przetwórczego oferujemy m.in. ubezpieczenie OC za szkody poniesione przez producenta wyrobu finalnego na skutek wadliwości dostarczonego przez ubezpieczonego produktu rolno-spożywczego, OC z tytułu wprowadzenia do obrotu produktu rolno-spożywczego czy ubezpieczenie kosztów wycofania z obrotu produktu niebezpiecznego, jak również OC za szkody wyrządzone w środowisku.

Zapewniamy także ochronę ubezpieczeniową mienia w transporcie krajowym (cargo) czy ubezpieczenie mienia od katastrofy budowlanej.

Dla przedsiębiorców zajmujących się agroturystyką zapewniamy ochronę OC z tytułu prowadzenia tej działalności.

Wykwalifikowana kadra pracowników PTUW dokonuje szczegółowej analizy profilu działalności każdego przedsiębiorcy rolnego, zainteresowanego naszym produktem, i pomaga dopasować zakres ochrony ubezpieczeniowej do jego potrzeb.

Prawidłowo przeprowadzona analiza potrzeb pozwala odpowiednio dopasować zakres ubezpieczenia do potrzeb danego przedsiębiorcy, aby w przypadku zajścia ryzyka ubezpieczeniowego ubezpieczenie optymalnie chroniło prowadzoną przez niego działalność i pomogło zachować płynność finansową firmy.

Składka, ustalona adekwatnie do poziomu świadczonej ochrony, może być płatna jednorazowo lub w ratach, stosownie do postanowień umowy ubezpieczenia.

Katarzyna Dobosz-Rojewska
dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Rolnych

Anna Burkacka
menedżer produktu, Departament Ubezpieczeń Majątkowych i Komunikacyjnych