Ubezpieczenia radzą sobie z kryzysem

0
370

Mimo trwającej pandemii i związanych z nią obostrzeń, rynek ubezpieczeń jest w niezłej kondycji. Wprawdzie przychody ze sprzedaży oraz zarobki ubezpieczycieli uległy pogorszeniu w stosunku do ubiegłego roku, ale w obszarze rentowności technicznej oraz wypłat świadczeń można było zaobserwować wyraźną poprawę. Widać też – np. w ubezpieczeniach na życie czy obowiązkowych komunikacyjnych – że sektor ubezpieczeniowy otrząsnął się z szoku, jakim był dla niego pierwszy lockdown.

Z danych zebranych przez Polską Izbę Ubezpieczeń (PIU) wynika, że na koniec trzech kwartałów 2020 roku wartość całego rynku mierzona przypisem składki wyniosła 46 507 mln zł. Rezultat ten był o 0,98% niższy od odnotowanego w analogicznym okresie ubiegłego roku, czyli 46 965,72 mln zł.

– W ciągu trzech kwartałów 2020 r. Polacy wydali na ubezpieczenia 46,5 mld zł. To prawie tyle samo, co przed rokiem. Nie rezygnujemy z ochrony ubezpieczeniowej, a zakłady ubezpieczeń już na początku pandemii wprowadziły w życie rozwiązania skierowane do klientów dotkniętych finansowo skutkami pandemii – powiedział Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu PIU.

Przez 3 kwartały obecnego roku polscy ubezpieczyciele wypłacili poszkodowanym i klientom 29,5 mld zł odszkodowań i świadczeń, z czego 10,7 mld zł stanowiły wypłaty z ubezpieczeń komunikacyjnych.

– Wartość wypłat związanych z ubezpieczeniami komunikacyjnymi jest bardzo podobna do zeszłorocznej, mimo mniejszego ruchu pojazdów. Jeśli chodzi o szkody w rolnictwie – wypłat jest znacznie więcej, co jest efektem wiosennych przymrozków. Wzrosły też odszkodowania z tytułu gwarancji ubezpieczeniowych – powiedział Andrzej Maciążek, wiceprezes zarządu PIU. – Pandemia nie oznacza, że nie dochodzi do szkód. Dlatego bardzo ważne jest utrzymywanie odpowiedniej ochrony ubezpieczeniowej – dodał.

Polscy ubezpieczyciele wypracowali 5,2 mld zł zysku netto, czyli o 13% mniej niż przed rokiem. Do budżetu państwa odprowadzili ponad 1,1 mld zł podatku dochodowego. Lokaty zgromadzone w krajowych obligacjach i innych bezpiecznych instrumentach sięgają 85 mld zł.

– Ubezpieczyciele pełnią w gospodarce szczególną funkcję, łagodząc cykle koniunkturalne i będąc długoterminowym inwestorem w krajowe papiery wartościowe. Mają bardzo silną pozycję kapitałową, która pozwala im prowadzić bezpieczną działalność pomimo wahań koniunktury – podsumował Jan Grzegorz Prądzyński.

Potwierdzenie odbicia

Na koniec września 2020 r. dział I legitymował się przypisem wielkości 15 394,58 mln zł. Był to rezultat o 3,1% słabszy od uzyskanego rok wcześniej (15 886,5 mln zł). Na uwagę zasługuje fakt, że wskaźnik tempa obniżki za 3 kwartały był wyraźnie wyższy od odnotowanego w I kw. (0,27%) a jednocześnie niższy od wykazanego w I półroczu (4,4%). Potwierdza to wcześniejsze spostrzeżenia przedstawicieli rynku, m.in. Adama Uszpolewicza, prezesa Avivy, według których po załamaniu w II kwartale, związanym z lockdownem i wysokim poziomem obaw o przyszłość finansową związany z pandemią, na rynku życiowym doszło do odbicia.

„Uefki” już tylko trzecią siłą

Trzy kwartały obecnego roku były historycznym okresem dla działu I. Polisy z UFK (gr. 3), które jeszcze niedawno były filarem sprzedaży „życiówki” zostały segmentem numer trzy pod względem wielkości generowanego przypisu. Po 9 miesiącach 2020 r. uplasował się on na poziomie 4331,85 mln zł – o 15,6% niższym od odnotowanego rok wcześniej (5132,55 mln zł). Pozycję sektorowego lidera utrzymały ubezpieczenia z gr. 1 (na życie), które wypracowały 5916,41 mln zł składek – wobec 5865,92 mln zł przed rokiem (+0,86% r/r). Na drugie miejsce awansowały zaś ubezpieczenia wypadkowe (gr. 5), których sprzedaż przyniosła 4949,95 mln zł – o 5,28% więcej niż po 9 miesiącach 2019 r. (4701,52 mln zł).

Rosną zyski, spadają wypłaty świadczeń

Wynik finansowy netto towarzystw życiowych za 3 kwartały 2020 r. uplasował się na poziomie 2176,82 mln zł – o 5,61% wyższym od ubiegłorocznego (2061,21 mln zł). O 9,58% spadła natomiast łączna kwota wypłaconych odszkodowań i świadczeń brutto, osiągając na koniec września wartość 12 829,96 mln zł (14 188,84 mln zł rok wcześniej). Najwyższy poziom wypłat odnotowano w gr. 3 – 6462,93 mln zł wobec 7671,83 mln zł na dzień 30 września ubiegłego roku (-19,9% r/r). Wynik techniczny wyniósł 2719,88 mln zł wobec 2541,65 mln zł przed rokiem (+7,01% r/r). Sektor życiowy zapłacił w sumie 520,25 mln zł podatku dochodowego. Rok wcześniej kwota ta wyniosła 487,19 mln zł, co oznacza, że obecna jest o 6,79% wyższa.

„Majątek” na niewielkim plusie

Z kolei towarzystwa z działu II zebrały przez 3 kwartały tego roku 31 112,42 mln zł – o 0,11% więcej niż przed rokiem (31 079,22 mln zł). Niewielki wzrost był efektem wyraźnego spadku przychodów w segmencie komunikacyjnym, który udało się zniwelować zwiększonym przychodom z pozostałych polis majątkowych.

Mniej składek z OC i AC

Przypis składki z OC posiadaczy pojazdów lądowych (w tym posiadaczy pojazdów mechanicznych) wyniósł 11 246,07 mln zł. Rok wcześniej zakłady z działu II zebrały z powyższego tytułu 10 916,94 mln zł (-2,93% r/r). Oznacza to, że w grupie 10 utrzymuje się depresja, widoczna już od I kwartału 2019 roku. Warto też przypomnieć, że po 3 miesiącach 2020 r. obniżka wyniosła -0,31%, by w I połowie 2020 r, spaść do poziomu -4,42%. To oznacza, że tak jak w przypadku ubezpieczeń na życie, gr. 10 wychodzi z dołka spowodowanego pierwszym lockdownem. Mniejsze przychody wypracował też segment AC pojazdów lądowych: po 9 miesiącach tego roku towarzystwa zebrały z tego typu polis 6408,7 mln zł składek – o 0,09% mniej niż przed rokiem (6414,44 mln zł).

Coraz większe zainteresowanie ochroną od skutków żywiołów

Wśród pozakomunikacyjnych ubezpieczeń majątkowych uwagę zwracały wzrosty w segmentach produktów związanych z żywiołami i innymi szkodami rzeczowymi. Przypis składki z tytułu ubezpieczeń szkód spowodowanych żywiołami wzrósł o 9,93% r/r: z 2560,04 mln zł do 2814,32 mln zł. Z kolei wynik sprzedażowy w segmencie ubezpieczeń pozostałych szkód rzeczowych wyniósł 2526,41 mln zł, wobec 2419,84 mln zł rok wcześniej (+4,4% r/r).

Spadek wyniku technicznego

Wynik finansowy netto firm majątkowych za 3 kwartały 2020 r. wyniósł 3037,94 mln zł i był o 22,72% niższy od rezultatu uzyskanego 12 miesięcy wcześniej (3931 mln zł). Wynik techniczny sektora osiągnął poziom 2362,36 mln zł. Rezultat ten było o 11,47% wyższy od wykazanego na koniec września 2019 r. (2119,29 mln zł). Przez 9 miesięcy tego roku dział II wypłacił łącznie 16 614,74 mln zł odszkodowań i świadczeń brutto – o 0,79% więcej niż rok wcześniej (16 484,01 mln zł). W analizowanym okresie towarzystwa wypłaciły w sumie 6619,99 mln zł odszkodowań i świadczeń z OC – o 6% więcej niż przed rokiem (6997,59 mln zł). Z kolei łączna kwota zaspokojonych roszczeń z AC uplasowała się na poziomie 4061,15 mln zł, wobec 4117,24 mln zł rok wcześniej (-1,36% r/r).

We wspomnianym okresie sektor majątkowy zapłacił w sumie 619,9 mln zł podatku dochodowego (565,17 mln zł przed rokiem, +9,68% r/r).

Artur Makowiecki

news@gu.home.pl