Ubezpieczenie warunkiem prezesury

0
459

Jako wspólnik będę pełnić funkcję prezesa w jednoosobowym zarządzie, bez ustanawiania prokurenta. Jako zarząd będę podróżował po kraju i odbywał spotkania biznesowe w związku z realizacją zadań spółki.

Swój zamysł zrealizuję, pod warunkiem że za koszty uzyskania przychodu zostaną uznane wydatki związane z zakupieniem rozpatrywanych wariantów ubezpieczenia: ubezpieczenia na życie oraz ubezpieczenia na życie z gwarantowaną emeryturą dla członka zarządu, a dodatkowo pożyczka zaciągnięta na podstawie tych umów (pod warunkiem że zostanie zwrócona w przepisanym terminie) nie będzie przeszkodą dla uznania opłacanych składek za koszt uzyskania przychodu.

Polisa sprzyjać będzie mojej lojalności wobec spółki, staranności w działaniu, wydajności, zabezpieczeniu siebie i rodziny. Przedsięwzięcie jest uzależnione od wydania korzystnej interpretacji podatkowej. Przyznam – nietuzinkowy przypadek. Wydając decyzję, organ podatkowy dał zielone światło podatnikowi do realizacji celu gospodarczego – ku jego, a i ubezpieczyciela zadowoleniu zapewne.

Projektowana spółka zamierza jako ubezpieczająca zawrzeć ubezpieczenie, na mocy którego ubezpieczy życie jedynego członka zarządu. Produkt ubezpieczeniowy będzie połączeniem ubezpieczenia na życie z gwarantowaną emeryturą. Jego zakresem będą objęte następujące zdarzenia: śmierć ubezpieczonego, dożycie, śmiertelna choroba oraz częściowe i całkowite inwalidztwo. Składka będzie składała się z 12 miesięcznych rat.

Osobą uposażoną nie będzie wnioskodawca, lecz wskazany członek rodziny. Wnioskodawca nie będzie miał możliwości swobodnego dysponowania wpłaconymi tytułem składek środkami, z wyjątkiem pożyczki w ramach umowy ubezpieczenia, pod warunkiem że umowa posiadać będzie wartość wykupu (ufk).

Dodatkowo, spółka może uzyskać pożyczkę, jeśli ubezpieczenie będzie posiadać wartość wykupu. Maksymalna kwota pożyczki nie może być wyższa niż 80% wartości wykupu ubezpieczenia na życie oraz umowy ubezpieczenia na życie z gwarantowaną emeryturą z dnia złożenia wniosku o udzielenie pożyczki. Jeżeli ubezpieczający nie spłaci w terminie odsetek i nie wniesie określonych umową opłat lub nie zgodzi się na skapitalizowanie odsetek w ustalonym umową terminie, pożyczkodawca ma prawo zarachować na ich poczet w pierwszej kolejności kwoty wpłacane na poczet składki całkowitej. W przypadku rozwiązania umowy ubezpieczenia lub przekształcenia jej w bezskładkowe, całe zadłużenie z tytułu pożyczek stanie się natychmiast wymagalne. Kwota zadłużenia z tego tytułu pomniejszy wartość wykupu.

I co na to organ podatkowy, do którego wpłynął wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej? Otóż uznał w pełni argumentację wnioskodawcy opartą na obowiązujących przepisach prawa podatkowego, podpartą decyzjami organów podatkowych w podobnych sprawach, ale mając być może także na uwadze fakt, że lepiej mieć, niż nie mieć kolejnego podatnika. Bo jak zaznaczył wnioskodawca, zawarcie umowy ubezpieczenia stanowi warunek piastowania funkcji prezesa zarządu.

Jeśli składki nie będą kosztem, nie będzie ubezpieczenia, nie będzie spółki. Dodatkowo ma ono pełnić funkcję motywującą go do prowadzenia spraw spółki, w której będzie jednocześnie udziałowcem, jak również zwiększyć lojalność ubezpieczonego względem spółki, co może wpłynąć na wysokość jej przychodów. Ot co.

Zatem wydatki poniesione przez spółkę na opłacenie składki ubezpieczeniowej ubezpieczenia na życie oraz składki ubezpieczeniowej ubezpieczenia na życie z gwarantowaną emeryturą dla prezesa mogą stanowić koszt uzyskania przychodu. (0111-KDIB2-1.4010.227.2023.2.AS)

Sławomir Dąblewski

dablewski@gmail.com