UKNF: Brytyjscy ubezpieczyciele wypłacą odszkodowania mimo brexitu

0
227

W związku z opuszczeniem przez Wielką Brytanię struktur Unii Europejskiej od 1 stycznia ustała możliwość wykonywania działalności na podstawie jednolitego paszportu europejskiego przez zakłady ubezpieczeń z Wielkiej Brytanii i jej terytoriów zależnych, w tym Gibraltaru. Dalszą ich działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej warunkują dwie zasady: posiadanie głównego oddziału lub realizowanie umów zawartych do końca 2020 r. – przypomina Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.

Pierwsza zasada przewiduje, że podjęcie i wykonywanie działalności w Polsce przez brytyjskich i gibraltarskich ubezpieczycieli jest możliwe wyłącznie w formie głównego oddziału, po uprzednim uzyskaniu zezwolenia KNF na zasadach określonych w Rozdziale 7 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. 

Po drugie, na podstawie szczególnych przepisów, które weszły w życie w dniu 27 lutego 2021 r. z mocą od 1 stycznia 2021 r., wspomniane zakłady mogą na zasadzie wyjątku od wskazanej powyżej reguły wykonywać zawarte przed powyższym terminem umowy, bez konieczności uzyskania zezwolenia. Regulacja obejmuje swym zakresem jedynie umowy ubezpieczenia, reasekuracji i retrocesji zawarte na terytorium RP przed dniem 1 stycznia 2021 r. przez zakłady z siedzibą na terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej lub Gibraltaru, a w przypadku umów działu II także umowy, które wskazują RP jako państwo umiejscowienia ryzyka. Mogą one być wykonywane przez brytyjskie i gibraltarskie zakłady do dnia wygaśnięcia roszczeń. Jednocześnie do podmiotów objętych zakresem omawianego przepisu zastosowanie znajdują te same ograniczenia przy prowadzeniu działalności dotyczące krajowych zakładów, którym cofnięto zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej (art. 173 ust. 1 i 2 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej), w tym m.in. zakaz zawierania nowych i przedłużania zawartych przed 1 stycznia 2021 r. umów ubezpieczenia.

Powyższy stan prawny oznacza, iż brexit nie będzie przeszkodą do wypłaty odszkodowań i klienci mogą oczekiwać od ubezpieczycieli, że wywiążą się oni z umów, o ile zostały one zawarte przed 1 stycznia. UKNF rekomenduje jednocześnie, aby w przypadku wszelkich wątpliwości związanych z posiadaną umową skontaktować się z zakładem ubezpieczeń lub pośrednikiem, który sprzedał dany produkt i upewnić się, jak umowa będzie funkcjonować w obecnych warunkach.

(AM, źródło: KNF)