UKNF o sytuacji klientów Gefiona

0
1349

28 sierpnia Urząd Komisji Nadzoru Finansowego opublikował komunikat, w którym przedstawił informacje odnośnie do wpływu obecnej sytuacji Gefion Insurance A/S na prawa i obowiązki ubezpieczających, ubezpieczonych oraz poszkodowanych.

UKNF przypomniał, że umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (ppm.) zawarte lub wznowione do 24 marca 2020 r. pozostają w dalszym ciągu ważne, a Gefion jest zobowiązany do rozpatrywania zgłoszonych roszczeń i wypłaty należnych odszkodowań. Z kolei umowy zawarte po tej dacie naruszają przepisy ustawy z 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK. Skutkuje to brakiem ciągłości ubezpieczenia, w efekcie czego UFG jest uprawniony do nałożenia opłaty, a w przypadku wyrządzenia szkody w związku z ruchem pojazdu prowadzący pojazd mechaniczny jest zobowiązany do pokrycia szkód spowodowanych w wypadku.

Te same zasady mają zastosowanie do automatycznie wznowionych OC ppm. które stanowią zawarcie nowej umowy ubezpieczenia. Po wydaniu 24 marca 2020 r. przez duński organ nadzoru finansowego (Finanstilsynet) zakazu zawierania umów ubezpieczenia przez Gefion OC ppm. nie może zostać automatycznie wznowione po tej dacie. Osoby, których umowy zostały wznowione lub zawarte po 24 marca, powinny niezwłocznie nabyć nowe OC ppm.

W przypadku ewentualnego ogłoszenia upadłości Gefion, umowy ubezpieczenia OC ppm. wygasną z upływem 3 miesięcy od dnia jej ogłoszenia. Po upływie tego terminu posiadacz pojazdu ubezpieczonego w Gefion będzie zobowiązany do zawarcia nowej umowy. Dlatego takie osoby powinny śledzić komunikaty UKNF oraz Finanstilsynet.

(AM, źródło: KNF)