UKNF o zarządzaniu ryzykiem związanym z lokowaniem środków UFK w instrumenty CoCos

0
765

Identyfikując ryzyko pośredniej ekspozycji ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych na instrumenty contingent convertibles lub bezpośredniej ekspozycji na CoCos emitowane przez instytucje finansowe spoza obszaru Unii Europejskiej, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego skierował do zakładów ubezpieczeń oferujących polisy z UFK stanowisko dotyczące efektywnego zarządzania tym ryzykiem i jego ograniczania.

Nadzór wskazał, że istotne zaangażowanie środków UFK w lokaty narażone na ryzyko związane z CoCos może mieć zdecydowanie negatywny wpływ na bezpieczeństwo, rentowność i płynność inwestycji tych funduszy i na możliwość prawidłowej wyceny wartości jednostki uczestnictwa, a tym samym na interes ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia.

Zdaniem UKNF złożoność CoCos oraz liczne ryzyka związane z ich nabywaniem w celach spekulacyjnych powinny skłaniać zakłady ubezpieczeń do stosowania zasad lokowania środków UFK eliminujących nie tylko bezpośrednią ekspozycję na ryzyko związane z CoCos, ale także do mitygowania ryzyka istotnej pośredniej ekspozycji na te instrumenty np. poprzez nabywanie do portfela inwestycyjnego ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego aktywów niebędących CoCos, ale których wartość w istotnym stopniu zależy od nich. 

Urząd negatywnie ocenia możliwość tworzenia, dystrybuowania i oferowania polis z UFK wprost zakładających możliwość pośredniej i istotnej ekspozycji na ryzyko związane z CoCos i pozwalających osiągnąć skutek ekonomiczny, któremu starał się przeciwdziałać krajowy ustawodawca, przyjmując stosowne przepisy dotyczące oferowania i nabywania obligacji kapitałowych oraz zawierania umów pożyczek podporządkowanych, czy KNF wydając interwencję produktową na rynku UFK.

W opinii nadzoru nie jest także pożądane tworzenie, dystrybuowanie i oferowanie „uefek”, które zakładają możliwość bezpośredniego lokowania środków UFK w instrumenty lub umowy będące CoCos, emitowane lub zawierane przez instytucje finansowe niepodlegające wymogom ostrożnościowym wynikającym z prawa UE.

Według UKNF zakłady powinny również monitorować poziom pośredniej ekspozycji swoich UFK na ryzyko związane z CoCos także w przypadku produktów, które zostały już wycofane z obrotu. W przypadku zidentyfikowania okoliczności, które mogą mieć negatywny wpływ na korzystającego z tego produktu klienta, zakłady ubezpieczeń powinny – zgodnie z art. 7 ust. 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/23581 – podjąć odpowiednie działania w celu załagodzenia sytuacji i zapobieżenia dalszemu występowaniu szkodliwego zdarzenia.

Całe stanowisko TUTAJ.

(AM, źródło: KNF)