UNIQA kusi MŚP uniqalną polisą

0
361

Twój Uniqalny Biznes – taką nazwę nosi nowe ubezpieczenie skierowane do małych i średnich przedsiębiorstw wprowadzone przez UNIQA. Produkt obejmujący ubezpieczenie mienia i OC przedsiębiorcy można dopasować do wymagań posiadacza dzięki szerokiemu wyborowi klauzul. Sprzedaż ubezpieczenia będzie wsparta przez specjalną aplikację.

– Według raportu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości sektor małych i średnich przedsiębiorstw odpowiada za 49,1% PKB. Z tego największą część wytwarzają mikroprzedsiębiorstwa (30,3 proc.). Sektor ten stanowi przeważającą większość przedsiębiorstw w Polsce, bo aż 99,8%. Zadbanie o jego odpowiednie zabezpieczenie to priorytet dla większości ubezpieczycieli, którzy w ostatnich latach rozszerzają ofertę dla tych przedsiębiorców zarówno pod kątem zakresu, jak i rodzaju ryzyk obejmowanych ochroną – mówi Katarzyna Ruman, dyrektor Departamentu Ubezpieczeń dla Małych i Średnich Firm UNIQA. – Pomijając ubezpieczenia komunikacyjne, których posiadanie jest w dużej mierze obowiązkowe, dobrowolne ubezpieczenia majątkowe z roku na rok stają co raz bardziej powszechne wśród małych i średnich przedsiębiorstw. Szacujemy, że 6–7 przedsiębiorców na 10 posiada polisę ubezpieczenia mienia czy odpowiedzialności cywilnej – dodaje.

Nowa oferta produktowa dla małych i średnich przedsiębiorców to efekt połączenia doświadczeń UNIQA i dawnej AXA, analizy ofert dostępnych na rynku, sugestii pośredników oraz wniosków z obserwacji dotychczasowej praktyki sprzedażowej oraz likwidacji szkód.

Produkt jest skierowany do podmiotów gospodarczych, które zgłaszają do ubezpieczenia mienie o wartości do 15 mln zł na jedną lokalizację, do 20 mln zł na wszystkie lokalizacje oraz których realizowany obrót z tytułu prowadzonej działalności nie przekracza 20 mln zł. Ubezpieczonym może być także osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej, ale jest właścicielem nieruchomości wynajmowanej przez inny podmiot dla potrzeb prowadzenia tej działalności.

Umowa może zostać zawarta w zakresie ubezpieczenia:

  • mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych albo od wszystkich ryzyk,
  • mienia od kradzieży z włamaniem lub rozboju,
  • sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
  • odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej,
  • następstw nieszczęśliwych wypadków,
  • assistance.

– Najczęściej wykupywanym rodzajem ubezpieczeń przez firmy jest ubezpieczenie od pożaru i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia. W pierwszym przypadku przedsiębiorca otrzymuje ochronę na wypadek szkód spowodowanych przez pożar, ale także przez żywioły, takie jak huragan, zalanie wodą pochodzącą z opadów atmosferycznych, uderzenie pioruna, grad czy powódź – mówi Rafał Klepuszewski, menedżer Zespołu Rozwiązań i Wsparcia Ubezpieczeń Majątkowych w Departamencie Ubezpieczeń dla Małych i Średnich Firm UNIQA.

Nowe ubezpieczenie może być rozbudowane o szereg klauzul dodatkowych ubezpieczenia mienia, w tym m.in. od powodzi, osuwania lub zapadania się ziemi, przepięć, dewastacji, w transporcie krajowym, maszyn od awarii, mienia poza miejscem ubezpieczenia, od aktów terroryzmu, strajków i zamieszek.

– Twój Uniqalny Biznes to produkt, który dobrze pokazuje, jak elastycznym ubezpieczycielem jest UNIQA i od jak wielu różnych ryzyk może ubezpieczyć. Przygotowaliśmy kompleksową ofertę, która dopasuje się do każdego klienta, na pewno też do tego najbardziej wymagającego. Każdy będzie mógł spersonalizować swoje ubezpieczenie, dodając do niego te klauzule, które będą mu najbardziej odpowiadały – mówi Katarzyna Ruman.

Nowością jest klauzula ubezpieczenia utraty zysku w wyniku szkody w mieniu, dzięki której przedsiębiorca może liczyć na pokrycie strat finansowych wynikających z przestoju przedsiębiorstwa (do 90 dni roboczych) w efekcie np. szkody pożarowej czy spowodowanej przez inne zdarzenia losowe.

Zakres OC można również rozszerzyć o klauzule dodatkowe, takie jak np. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu czystych strat finansowych czy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy.

Przedmiotem ubezpieczenia mogą być: budynki, budowle, lokale, maszyny, urządzenia, wyposażenie, środki obrotowe, nakłady inwestycyjne, mienie osób trzecich, mienie pracownicze, wartości pieniężne.

Cechą charakterystyczną nowego ubezpieczenia są m.in. dodatkowe elementy ochrony w jej podstawowym zakresie, takie jak: możliwość samolikwidacji drobnych szkód, zwrot kosztów najmu lokalu zastępczego, dotarcie do przyczyn szkody, wynagrodzenia ekspertów, odtworzenie dokumentacji urzędowej, pokrycie utraconego czynszu czy ochrona na wypadek utraty przydatności do użycia środków obrotowych w wyniku podwyższenia się temperatury w urządzeniu chłodniczym. Na uwagę zasługuje również automatyczny wzrost sumy ubezpieczenia dla środków obrotowych w okresach zwiększonego zatowarowania u przedsiębiorców czy też możliwość podwyższenia niektórych limitów odpowiedzialności wskazanych w OWU.

Nowy produkt będzie wzbogacony o aplikację sprzedażową dla pośredników ubezpieczeniowych, która rekomenduje zakres ochrony właściwy dla danej branży.

(AM, źródło: UNIQA)