UNIQA: Mniej rodziców kupuje dzieciom polisy NNW

0
684

Z badania ARC Rynek i Opinia zrealizowanego na zlecenie UNIQA wynika, że według 78% ankietowanych rodziców i opiekunów ich dziecko jest objęte ochroną w ramach ubezpieczenia NNW szkolnego. Z kolei 4% respondentów wskazało, iż przynajmniej jedno z ich dzieci ma takie ubezpieczenie, natomiast dzieci 13% badanych go nie mają. W tej grupie jako główny powód takiego podejścia wskazano brak potrzeby objęcia ochroną. W ubiegłorocznej edycji badania był to odpowiednio 85%, 3% oraz 8%.

– Wciąż duża grupa opiekunów mówi, że dziecko ma ochronę ubezpieczeniową. Niepokoi jednak spadek deklarujących posiadanie ubezpieczenia. 20% wskazywało na brak potrzeby, a 17% na cenę. Rok temu wiodącą odpowiedzią był brak odpowiedniej oferty. Nie jest zatem wykluczone, że na spadek w porównaniu z badaniem z ubiegłego roku wpływa wysoka inflacja, a tym samym rodzice i opiekunowie, szukając oszczędności, rezygnują z polisy szkolnej – mówi Jacek Rink, menedżer Zespołu Rozwoju Produktów i Badań Rynku, Departament Rozwoju Produktów i Procesów UNIQA.

Z badania wynika ponadto, że więcej opiekunów jest w stanie zapłacić za ubezpieczenie szkolne między 40 a 120 zł. W tym roku taką odpowiedź wskazało 64% ankietowanych, wobec 55% przed rokiem. Spada odsetek tych, którzy chcą zapłacić jak najmniej.

Zakup online coraz popularniejszy

69% badanych przyznało, że ich dziecko jest objęte NNW szkolnym grupowym zawartym w placówce oświatowej. 41% wskazuje na wariant indywidualny (możliwe wskazanie dwóch odpowiedzi w zależności od posiadanej liczby dzieci). Preferowanym sposobem zakupu ubezpieczenia dla 45% respondentów jest szkoła. Na kolejnym miejscu jest strona internetowa ubezpieczyciela (25%), a następnie zakup u agenta (19%). Autorzy badania zauważają, że na przestrzeni lat wyraźnie spada odsetek deklarujących nabycie polisy w szkole, a rośnie tych, którzy kupują online. W podobnym badaniu przeprowadzonym rok temu zakup „szkolny” preferowało 50% opiekunów, a  online – 22%. Z kolei 3 lata wcześniej było to odpowiednie 58% i 14%.

– Trend zmierza w kierunku ubezpieczeń indywidualnych zawieranych w wygodnej dla rodzica formie online. Nie następuje to jednak skokowo. Dziś w UNIQA wciąż dominuje sprzedaż ubezpieczenia NNW szkolnego przez agenta, a następnie przez stronę www – mówi Jacek Rink.

W szkole dochodzi do kilkudziesięciu tysięcy wypadków w roku. Statystyki UNIQA pokazują, że najczęściej są to uszkodzenia kończyn – skręcenia stawów (skokowego – 17% wszystkich uszkodzeń ciała, nadgarstka), złamania (palców, kończyn), rany – uszkodzenia głowy, uszkodzenia zębów, rany skóry twarzy/głowy. 53% wszystkich zgłoszonych szkód z  NNW szkolnego UNIQA to uszkodzenie ciała, 27% to świadczenia z tytułu pobytu dziecka w szpitalu (w tym 18% pobyt w szpitalu niebędący wynikiem nieszczęśliwego wypadku), 17% – zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji i nabycia protez oraz innych środków pomocniczych, a 3% to świadczenia związane z tzw. poważnym zachorowaniem.

W świetle tych wyników autorzy raportu nie uznają za zaskakujący fakt, że dla rodziców najważniejsze w zakresie ubezpieczenia szkolnego są świadczenia za uszczerbek na zdrowiu (68%) oraz zwrot kosztów leczenia (61%.). Kolejnymi najczęściej wskazywanymi odpowiedziami jest OC w życiu prywatnym (31%) oraz ochrona związana z uprawianiem sportów (27%).

– Nasze ubezpieczenie obejmuje sporty wyczynowe, takie jak karate, judo, boks czy MMA. Podobnie zresztą jak jazdę konno. Każdy wariant ubezpieczenia zawiera również ochronę na wypadek ukąszenia przez kleszcza – mówi Jacek Rink.

Przydatne OC

W ocenie autorów badania pozytywnym zjawiskiem jest duże zainteresowanie ubezpieczeniem OC w życiu prywatnym. Jedna trzecia polis w UNIQA, w których dostępna jest ta opcja, zostało rozszerzone o OC. Może to świadczyć o coraz wyższej świadomości korzyści wynikających z tego ubezpieczenia.

– Impulsem do rozszerzenia zakresu indywidualnego ubezpieczenia szkolnego o OC w życiu prywatnym były sygnały od naszych klientów i agentów. Wskazywały głównie na dwie potrzeby: konieczność wykupienia OC w sytuacji gdy dziecko bierze udział w praktykach przyuczających do zawodu, np. w restauracji, hotelu, placówkach służby zdrowia, oraz zabezpieczenie się na wypadek szkód, jakie dziecko może wyrządzić osobom trzecim, np. podczas uprawiania sportu lub zabawy – mówi Jacek Rink.

Wśród świadczeń dodatkowych, które mogłyby uzupełniać ubezpieczenie szkolne i byłyby warte poniesienia dodatkowego kosztu, rodzice wskazują zapewnienie dostępu do lekarza, pokrycie kosztów badań i rehabilitacji (70%), możliwość weryfikacji diagnozy lekarskiej i procesu leczenia po wypadku (45%) oraz pomoc w nauce (korepetycje) w przypadkach dłuższej nieobecności dziecka w szkole (46%).

Ochrona nie tylko od złamania

Obecnie NNW szkolne to nie tylko oferta świadczeń z tytułu złamań czy skręceń, ale rozbudowana oferta chroniąca od wielu ryzyk. W przypadku UNIQA dodatkowo rozszerzone o OC w życiu prywatnym czy też o unikatowe ubezpieczenie ochrony prawnej od hejtu w internecie.

– Decydując się na zakup polisy NNW, należy zwrócić szczególną uwagę na wysokość sumy ubezpieczenia i limity przy najczęściej występujących świadczeniach. Kolejną kwestią jest odpowiedni zakres ubezpieczenia. Mniej jednak chodzi o liczbę zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, a bardziej o jakość oferowanych świadczeń i dopasowanie do indywidualnych potrzeb dziecka – mówi Jacek Rink.

O badaniu:

Badanie ARC Rynek i Opinia na zlecenie UNIQA Polska. Omnibus, N=1032. Badanie z 11 sierpnia 2022 roku.

Artur Makowiecki

news@gu.com.pl