UNIQA: Odświeżona oferta ubezpieczenia szkolnego

0
370

Początek roku szkolnego to czas kompletowania wyprawki. Często jednym z jej elementów jest ubezpieczenie NNW szkolne. UNIQA przygotowała odświeżoną ofertę ubezpieczenia szkolnego, które teraz dodatkowo jest oferowane ze zniżką. Ceny już od 32 zł za rok!

Ubezpieczenie szkolne w UNIQA zapewnia ochronę dla dzieci i młodzieży, która nie ukończyła 26. roku życia. Klient, decydując się na zakup polisy dla swojego dziecka, wybiera spośród czterech pakietów ubezpieczenia: S, M, L oraz XL. Pakiety mają taki sam zakres, a różnią je wysokości sum ubezpieczenia. Dla przykładu sumy dotyczące świadczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego wynoszą odpowiednio: 20 tys. zł dla pakietu S, 30 tys. zł dla pakietu M, 50 tys. zł dla pakietu L oraz 80 tys. zł dla pakietu XL.

Należy pamiętać, że klient, decydując się na wyższe sumy ubezpieczenia, gdy dojdzie do zdarzenia, może liczyć na wypłatę wyższej kwoty świadczenia.

Zanim przejdziemy do szczegółów zakresu ubezpieczenia, warto zwrócić uwagę na statystyki dotyczące likwidacji szkód (patrz wykres). Okazuje się, że świadczenia wypłacone z tytułu uszkodzenia ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku stanowią aż 67% kwoty wszystkich wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia szkolnego. Dlatego UNIQA proponuje sumy ubezpieczenia od 10 tys. zł w pakiecie S do 50 tys. zł w pakiecie XL.

Wypłata za uszkodzenie ciała

Ubezpieczenie szkolne przede wszystkim zabezpiecza przed skutkami nieszczęśliwych wypadków. Zgodnie z definicją, nieszczęśliwy wypadek to: przypadkowe, nagłe zdarzenie powstałe w okresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, wywołane przyczyną zewnętrzną, niezależne od woli ani stanu zdrowia ubezpieczonego oraz odpowiednio rodzica ubezpieczonego.

Oznacza to, że klient może otrzymać świadczenie w sytuacji uszkodzenia ciała w wyniku m.in. amatorskiego lub wyczynowego uprawiania sportu (w tym jazda konna czy sporty walki, np. MMA), pogryzienia przez psa czy poparzenia lub odmrożenia.
Ochrona działa przez cały rok – niezależnie czy do wypadku doszło w trakcie odbywania nauki, czy też poza szkołą, w trakcie ferii, wakacji lub weekendu, a zakres terytorialny obejmuje cały świat.

Na wypadek śmierci ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (w tym komunikacyjnego), zawału serca bądź udaru mózgu UNIQA wypłaci wspomniane wyżej świadczenie, w zależności od wybranego wariantu, od 20 tys. zł do aż 80 tys. zł.

Dodatkowo, ubezpieczony w sytuacji śmierci rodzica w związku z nieszczęśliwym wypadkiem również otrzyma świadczenie w wysokości od 1000 do 2500 zł.

Jeśli w trakcie trwania ochrony ubezpieczony ulegnie wypadkowi, w wyniku którego będzie hospitalizowany, wówczas UNIQA wypłaci świadczenie za każdy dzień pobytu w szpitalu. W zależności od wybranego pakietu jest to od 30 do 130 zł za dzień, do wysokości sumy ubezpieczenia (nawet do 166 dni). Warunkiem jest to, aby pobyt w szpitalu rozpoczął się w trakcie świadczonej przez UNIQA ochrony.

Dodatkowo, w sytuacji hospitalizacji niebędącej następstwem nieszczęśliwego wypadku, ubezpieczony również może liczyć na świadczenie (od 400 zł do 1000 zł). Ważne, aby pobyt w szpitalu rozpoczął się w trakcie świadczonej przez UNIQA ochrony i trwał nieprzerwanie przez co najmniej pięć dni. Świadczenie może być wypłacone dwa razy w trakcie trwania umowy ubezpieczenia. Warto podkreślić, że świadczenie można otrzymać również za pobyt w szpitalu w wyniku zachorowania na Covid-19.

Najczęstsze świadczenia

Uszkodzenie ciała oraz pobyt w szpitalu to świadczenia, z których klienci UNIQA korzystają najczęściej. Jednak nieszczęśliwy wypadek nierzadko wiąże się również z koniecznością poniesienia kosztów.

W ramach ubezpieczenia szkolnego klient może liczyć na zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji, a także nabycia protez, nabycia lub wypożyczenia innych środków pomocniczych w następstwie nieszczęśliwego wypadku. UNIQA pokrywa koszty wynikające z zaleceń lekarskich i poniesione na terytorium Polski, ale odpowiada za zdarzenia zaistniałe na terenie całego świata.

Kilka akapitów wyżej wspomniałem, że polisa ubezpieczenia szkolnego w UNIQA zabezpiecza nie tylko przed skutkami nieszczęśliwych wypadków. Jednym z takich świadczeń jest zdiagnozowanie poważnego zachorowania. Jeśli w trakcie trwania ochrony po raz pierwszy zdiagnozowano u ubezpieczonego poważne zachorowanie, wówczas UNIQA wypłaci świadczenie w wysokości sumy ubezpieczenia określonej na polisie – od 1500 zł do 5 tys. zł w zależności od pakietu.

Na liście chorób zdefiniowanych jako poważne zachorowanie znajdują się m.in. cukrzyca, niewydolność nerek czy nowotwór złośliwy. Ubezpieczony może również otrzymać świadczenie, gdy zachoruje na Covid-19. Dotyczy to ostrego przebiegu choroby, wymagającego hospitalizacji i skutkującego wystąpieniem powikłań (przynajmniej dwóch spośród wymienionych w o.w.u.).

Dawniej kleszcze kojarzyły się z lasami czy wysokimi łąkami na wsi. To już nieaktualne. Dzisiaj możemy je spotkać wszędzie, np. podczas spaceru w centrum dużego miasta. Dlatego UNIQA w każdym z pakietów ubezpieczenia szkolnego zapewnia pomoc na wypadek ukąszenia przez kleszcza, niezależnie czy wydarzyło się to w Polsce, czy gdziekolwiek indziej na świecie.

Ubezpieczony może liczyć na zwrot kosztów wizyty lekarskiej związanej z usunięciem kleszcza (do 500 zł), organizację i zwrot kosztów badania kleszcza pod kątem nosicielstwa patogenów (do 500 zł) oraz zwrot kosztów zaleconej przez lekarza antybiotykoterapii (do 500 zł).

Polisa od skutków hejtu

Oprócz podstawowego zakresu ubezpieczenia klient ma możliwość wykupienia dwóch dodatkowych ubezpieczeń: Hejt w internecie oraz OC w życiu prywatnym.

Hejt w internecie to nowatorskie i bardzo „uniqalne” ubezpieczenie ochrony prawnej, które obejmuje następstwa naruszenia dobrego imienia lub prawa do prywatności ubezpieczonego w internecie, w tym w mediach społecznościowych. Jeśli ubezpieczony zostanie znieważony, pomówiony lub bezprawnie zostaną ujawnione informacje na temat życia prywatnego ubezpieczonego, wówczas UNIQA zapewni trzy rodzaje świadczeń: pomoc prawną, specjalistę IT oraz konsultacje z psychologiem.

Pomoc prawna obejmuje podjęcie przez UNIQA działań mających na celu ochronę interesów prawnych ubezpieczonego oraz pokrycie ich kosztów, w tym pomoc infolinii prawnej oraz świadczenia reprezentacji prawnej.

Zadaniem specjalisty IT będzie usunięcie lub zatrzymanie dostępu do udostępnionych informacji o ubezpieczonym, np. kontakt z administratorami portalu społecznościowego w celu usunięcia zdjęć lub fałszywego profilu.

Doświadczenie hejtu w internecie zdecydowanie nie należy do rzeczy przyjemnych, w szczególności dla młodych ludzi. Dlatego aby ułatwić ubezpieczonemu poradzenie sobie z tym doświadczeniem, UNIQA zorganizuje i pokryje koszty konsultacji z psychologiem. Spotkanie może się odbyć w formie telekonsultacji (np. telefon, wideoczat) oraz dwóch wizyt stacjonarnych w placówce medycznej. Suma ubezpieczenia na wszystkie świadczenia wynosi aż 15 tys. zł.

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym z uwagi na obowiązujące w Polsce prawo jest dostępne, jedynie gdy ubezpieczony ma ukończone 13 lat. Jest to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym z tytułu szkód rzeczowych lub osobowych wyrządzonych osobom trzecim w związku z wykonywaniem przez ubezpieczonego czynności życia prywatnego.

Czynności życia prywatnego to m.in.: uczestnictwo w zajęciach szkolnych, odbywanie praktyk (w tym praktyki studentów akademii medycznych), uprawianie sportu (amatorskie i wyczynowe), posiadanie lub używanie rowerów, hulajnóg, deskorolek etc., a także jazda konna. Suma gwarancyjna wynosi 20 tys. zł.

Jak widać, zakres ubezpieczenia szkolnego w UNIQA jest bardzo szeroki, a sumy ubezpieczenia w zestawieniu z wysokością składek są niezwykle atrakcyjne. Dodatkowo UNIQA przygotowała promocję, dzięki której teraz możliwy jest zakup polisy z 10-procentowym rabatem. Kody promocyjne zostały już rozdystrybuowane wśród agentów.

Jacek Rink
menedżer Zespołu Rozwoju Produktów i Badań Rynku, Departament Rozwoju Produktów i Procesów UNIQA