UNIQA: Wyniki lepsze od oczekiwań

0
344

Ze wstępnego podsumowania rocznych rezultatów finansowych UNIQA Group wynika, że przekroczyły one oczekiwania zawarte w prognozie ubezpieczyciela sformułowanej w kwietniu 2020 r. Grupa zastrzega jednak, że dane są porównywalne z wynikami z poprzednich okresów tylko w ograniczonym zakresie. Jest to efekt przejęcia spółek AXA w Polsce i Czechach oraz Słowacji, a także jednorazowych wydatków w ramach programu strategicznego na lata 2021–2025 „UNIQA 3.0 – Seeding the Future”.

Przypis składki UNIQA w wysokości 5,56 mln euro był o rok 3,6% wyższy od uzyskanego w 2019 r. Po odjęciu pierwszej w historii składki spółek AXA (212 mln euro), które zostały skonsolidowane po raz pierwszy w czwartym kwartale, grupa odnotowała spadek sprzedaży o 0,4%. Austriacki biznes ubezpieczyciela wzrósł z kolei o 1%, natomiast działalność międzynarodowa (z wyłączeniem AXA) zanotowała obniżkę o 4,3%, głównie z powodu różnic kursowych.

Wstępny zysk przed opodatkowaniem za 2020 r., z uwzględnieniem zdarzeń jednorazowych w wysokości 243 mln euro, wyniósł 57 mln euro. W 2019 r. EBT osiągnął poziom 295,7 mln euro, przed skorygowaniem o wartość bilansową w Rumunii i Bułgarii w wysokości 54,6 mln euro. Wpływ na ostateczny rezultat miały następujące zdarzenia jednorazowe: 137 mln euro w rezerwach restrukturyzacyjnych i wydatkach na integrację spółek AXA oraz 106 mln euro na odpisy aktualizujące wartość firmy w Europie Środkowo-Wschodniej (Rumunia, Bułgaria, Serbia i Albania).

Zysk operacyjny spadł o 30,2%, z 354,9 mln euro do 247,6 mln euro. Skonsolidowany zysk netto wyniósł 19,4 mln euro (232,4 mln euro rok wcześniej). 

Wstępny wynik był lepszy,  niż oczekiwano, gdyż pomimo kosztów odszkodowań i świadczeń związanych z Covid-19 w wysokości około 70 mln euro i ograniczeń związanych z blokadą w handlu detalicznym, dane dotyczące zaspokojonych roszczeń ogólnie kształtowały się pozytywnie. Wskaźnik mieszany wzrósł tylko o 1,3 punktu procentowego – do 97,8 %. Oczekiwany współczynnik wypłacalności to około 170%.

Perspektywy na 2021 rok

Biorąc pod uwagę obecną niepewność co do postępów pandemii Covid-19 i związanych z nią ograniczeń nakazanych przez rząd, perspektywy UNIQA są obarczone znaczną niepewnością. Niemniej jednak ubezpieczyciel spodziewa się, że zyski przed opodatkowaniem będą w przybliżeniu porównywalne z danymi z 2018 roku.

Prognoza zakłada, że obecna sytuacja pandemiczna i ściśle ze sobą powiązane wydarzenia makroekonomiczne nie ulegną dalszemu pogorszeniu, nie dojdzie też do poważnych zawirowań na rynkach kapitałowych, a roszczenia z tytułu klęsk żywiołowych będą na poziomie średniej z poprzednich lat.

Artur Makowiecki

news@gu.home.pl