UOKiK nie zapomniał o ubezpieczeniach

0
1386

W 2021 roku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał 988 decyzji z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów. Suma nałożonych kar wyniosła prawie pół miliarda złotych. Część działań i interwencji UOKiK dotyczyła rynku ubezpieczeń.

– 2021 rok to prawie tysiąc wydanych decyzji, w tym pierwsze dotyczące sprawców zatorów płatniczych. Suma nałożonych kar wyniosła prawie pół miliarda złotych. Po raz pierwszy sankcje finansowe dotknęły nie tylko przedsiębiorców, ale także osoby zarządzające firmami, które umyślnie dopuściły do naruszeń zbiorowych interesów konsumentów. Odpowiedzialność finansową ponieśli również menedżerowie odpowiedzialni za zawarcie niedozwolonych, antykonkurencyjnych porozumień – wyliczył prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

W 2021 roku prezes UOKiK wszczął m.in. 49 postępowań w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów oraz dotyczących uznania postanowień wzorca umowy za niedozwolone, a także 171 postępowań wyjaśniających. Wydał 59 decyzji, w których nałożył łącznie 153,8 mln zł sankcji pieniężnych. Urząd podejmował liczne działania miękkie: wystosował 408 wystąpień do przedsiębiorców o zmianę praktyki. Ponadto 442 razy wydał istotny pogląd w sprawie dla osób walczących o swoje prawa w sądzie.

Jedną z najwyższych kar za naruszanie zbiorowych interesów konsumentów w 2021 r. nałożono na Open Life. Ubezpieczyciel stosował wobec konsumentów nieuczciwą sprzedaż (misselling) polis z UFK. Prezes UOKiK stwierdził, że sprzedawane przez zakład „uefki” zawierały fundusze bardziej ryzykowne, niż wynikało to z potrzeb konsumentów i oceny ich profilu ryzyka. Poza tym umowy opiewały na okres dłuższy, niż sobie tego życzyli klienci.

Z kolei w lipcu 2021 roku po skardze jednego z klientów, któremu odmówiono wypłaty świadczenia ze względu na pobyt na Oddziale Intensywnej Opieki Kardiologicznej zamiast na IOIM-ie, Urząd zwrócił uwagę Compensie, że jej OWU zawiera nieprecyzyjną treść w definicjach OIOM/OIT i zaapelował o ich zmianę. Ubezpieczyciel zastosował się do wezwania i dokonał zmiany definicji OIOM oraz pobytu na OIOM. Zgodnie z nową definicją odpowiedzialność ubezpieczyciela obejmuje zdarzenia, które nastąpiły w wyniku nagłej, ciężkiej zapaści na zdrowiu i skutkowały poddaniem ubezpieczonego intensywnej terapii medycznej również na oddziałach innych niż OIOM, np. kardiologicznym.

Istotnym akcentem działalności UOKiK w 2021 r. było także wszczęcie trzech postępowań wyjaśniających w zakresie praktyk stosowanych w procesie likwidacji szkód komunikacyjnych z OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Sprawa została wszczęta z zawiadomienia, jakie 5 października złożyły do UOKiK organizacje branżowe reprezentujące zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców z sektora MŚP: Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych, Polska Izba Motoryzacji oraz Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej. W ich zgłoszeniu zawiadamiano o podejrzeniu stosowania przez m.in. PZU SA, STU Ergo Hestia oraz TUiR Warta praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów oraz ograniczających konkurencję na rynku napraw komunikacyjnych. W uzasadnieniu organizacje opisały i udokumentowały przypadki działań uznawanych przez nie za nieuczciwe, stosowanych przez zakłady ubezpieczeń w stosunku do konsumentów oraz serwisów naprawczych.

Warto też dodać, że w 2021 r. UOKIK wyraził zgodę na zmianę właściciela TU Zdrowie, nie zgłaszając sprzeciwu wobec transakcji przejęcia większości akcji Pomerania Investments, jedynego akcjonariusza towarzystwa przez grupę farmaceutyczną Neuca.

Artur Makowiecki

news@gu.com.pl