UOKIK wszczął postępowanie w sprawie polis z UFK oferowanych przez Idea Bank

0
365

9 stycznia Idea Bank poinformował o otrzymaniu zawiadomienia o wszczęciu przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKIK) dwóch postępowań w sprawie podejrzenia stosowania przez bank praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.

Pierwsze z postępowań dotyczy oferowania przez Idea Bank możliwości przystąpienia do ubezpieczeń na życie z UFK, angażujących środki w niestandaryzowane sekurytyzacyjne fundusze inwestycyjne zamknięte. Drugie dotyczy zaś prezentowania przez bank informacji o możliwości nabycia i proponowania konsumentom nabycia określonych certyfikatów inwestycyjnych. Idea Bank podkreśla, że na obecnym etapie postępowania nie podziela argumentacji UOKiK oraz nie zgadza się ze sformułowanymi zarzutami, w związku z czym w dalszym toku postępowań zamierza je kwestionować.

Bank nie wyklucza, iż w przyszłości niekorzystne dla niego rozstrzygnięcia Urzędu kończące postępowania mogą mieć wpływ na jego wyniki finansowe, jednak na obecnym etapie nie jest możliwe prognozowanie w tym zakresie jakichkolwiek kwot.

(AM, źródło: Idea Bank)