UOKiK: Za naruszenie konkurencji można karać również menadżerów

0
600

Przepisy dopuszczają nakładanie kar finansowych za stosowanie praktyk ograniczających konkurencję nie tylko na firmy, ale też na osoby zarządzające, które umyślnie dopuściły do zawarcia porozumień ograniczających konkurencję – przypomina prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W chwili obecnej Urząd bada sprawy, w których karą zagrożonych jest 19 osób zarządzających.

– Prezes UOKiK stoi na straży interesów polskich konsumentów i przedsiębiorców oraz wspiera konkurencyjność polskiej gospodarki. Porozumienia ograniczające konkurencję zagrażają tym interesom i jeżeli osoby zarządzające umyślnie doprowadziły np. do zawarcia zmowy cenowej lub podziałowej, to muszą ponieść konsekwencje finansowe swojego działania. Wpływ menedżera na powstanie naruszenia czy stopień szkodliwości jego działań lub zaniechań może być różny. Dlatego w procesie ustalania wysokości kary zostaną uwzględnione wszystkie ważne czynniki, tak aby kara była sprawiedliwa – powiedział Tomasz Chróstny, prezes Urzędu.

Wysokość kary będzie ustalana w kilku etapach, które uwzględniają zarówno okoliczności obiektywne, jak i subiektywne. W pierwszej kolejności prezes UOKiK weźmie pod uwagę charakter naruszenia – jego wagę, skutki, a także skalę. Najdotkliwiej karane będzie dokonywanie ustaleń między konkurentami. W surowy sposób zostaną potraktowane również niektóre kategorie porozumień dotyczących relacji między przedsiębiorcami działającymi na różnych szczeblach obrotu

Kolejną przesłanką do ustalenia wysokości kary jest wpływ menedżera na naruszenie. W następnym kroku prezes uwzględni okoliczności obciążające i łagodzące. Wśród tych pierwszych są np. rola organizatora, znaczne korzyści uzyskane przez menedżera, wywieranie presji na inne osoby w celu dokonania naruszenia, a także dokonanie już wcześniej podobnego naruszenia. Okoliczności łagodzące to m.in. działanie pod przymusem czy współpraca z UOKiK podczas postępowania.

Na wysokość sankcji będzie mieć też wpływ okres naruszenia, za który odpowiada menedżer. Prezes UOKiK sprawdzi także, czy osoba zarządzająca nie łamała już wcześniej ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Na koniec zbada, czy sankcja jest adekwatna w stosunku do przychodów menedżera i czy będzie mieć charakter odstraszający. Upewni się też, czy ustalona kwota nie przekracza maksymalnego wymiaru kary wynoszącej 2 mln zł.

– W tej chwili prowadzimy 4 postępowania antymonopolowe, w których badamy działania i zaniechania łącznie 19 osób zarządzających. Jeszcze w 2020 roku można się spodziewać decyzji zawierających kary finansowe dla menedżerów – zapowiedział Tomasz Chróstny.

AM, news@gu.home.pl

(źródło: UOKiK)