Walne Zgromadzenie TUW „TUW” wybrało radę nadzorczą nowej kadencji

0
754

29 czerwca w Warsaw Plaza Hotel, przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”.

Uczestnicy Zgromadzenia zapoznali się ze sprawozdaniami zarządu i rady nadzorczej za 2019 rok. Przewodniczący RN w związku z jej upływającą kadencją poinformował zebranych o działaniach rady w ciągu 5 lat sprawowania przez nią mandatu.

W trakcie obrad ZWZ zatwierdziło sprawozdania i podjęło uchwałę w sprawie przeznaczenia na kapitał zapasowy nadwyżki wypracowanej przez TUW „TUW” w 2019 roku, a także udzieliło absolutorium członkom zarządu i RN. Wybrało też radę nadzorczą nowej kadencji. W jej skład zostali powołani: Henryk Dankowiakowski – przewodniczący, Wiesław Szermach – wiceprzewodniczący, Paweł Marcinkowski – sekretarz oraz Magdalena Adamowicz, Jan Bieniasz, Kazimierz Paweł Bisek, Marek Bobel, ks. Szymon Pikus i Dariusz Szcześniak – członkowie.

(AM, źródło: TUW „TUW”)