Warta oferuje możliwość leczenia za granicą i zapowiada nowość dla firm

0
895

Warta poszerzyła swoje ubezpieczenie Warta Ochrona o możliwość leczenia za granicą z limitem kosztów na poziomie 2 mln euro. Ubezpieczyciel zapowiedział też odświeżenie oferty korporacyjnej o nowe ubezpieczenie mienia i utraty zysku brutto.

– Nasza oferta obejmuje weryfikację diagnozy, przygotowanie planu leczenia oraz organizację i sfinansowanie wyjazdu i leczenia za granicą  – z limitem kosztów na poziomie 2 milionów euro. Dzięki współpracy z klinikami w Stanach Zjednoczonych, Europie czy Azji osoba objęta ubezpieczeniem uzyska dostęp do profesjonalnej opieki medycznej, a po powrocie do Polski pokryjemy koszty zaleconych konsultacji lekarskich i leków. Wspieramy naszych klientów w takich sytuacjach, jak nowotwór, konieczność przeprowadzenia operacji kardiochirurgicznej, neurochirurgicznej lub przeszczepu. Wiemy, że w takich sytuacjach istotne jest zapewnienie dostępu do terapii na najwyższym poziomie, a obecnie jej uzyskanie często jest dużym wyzwaniem – mówi Marek Twardowski, dyrektor zarządzający, odpowiedzialny za Departament Rozwoju Produktów TUnŻ Warta.

Leczenie za granicą ma wesprzeć klientów podczas leczenia nowotworów, chorób kardiologicznych, a także pokryć koszty operacji kardiochirurgicznych, neurochirurgicznych lub przeszczepów. Oferta obejmuje objęcie ochroną osób już od momentu otrzymania diagnozy choroby. Zapewnia ona możliwość weryfikacji diagnozy u innego, zagranicznego specjalisty, pokrycia kosztów transportu na zagraniczną terapię czy leczenia za granicą. Ubezpieczenie obejmuje również opłacenie badań medycznych i związanych z nimi konsultacji i potrzebnych leków po powrocie do kraju.

Osoba posiadająca ochronę w zakresie leczenia za granicą w produkcie Warta Ochrona, otrzyma specjalnego opiekuna medycznego i całodobowe wsparcie na każdym etapie leczenia. Najnowsza oferta skierowana jest do osób na stałe zamieszkujących terytorium Polski.

Świadczenia dla klientów będą realizowane dzięki współpracy z firmą Further, specjalizującej się w projektowaniu i rozwoju innowacyjnych rozwiązań ubezpieczeniowych dla osób cierpiących na poważne choroby. Firma ta posiada ponad 20 lat doświadczenia w tworzeniu rozwiązań w zakresie opieki zdrowotnej, które oferuje w ponad 30 krajach, obsługując obecnie ponad trzy i pół miliona osób.

Mienie i utrata zysku w nowej odsłonie

Warta zapowiedziała ponadto, że za miesiąc w jej ofercie produktów korporacyjnych pojawią się nowe OWU mienia i utraty zysku brutto. Według zakładu będzie to największy produkt w ofercie dla klientów korporacyjnych, jaki obecnie wprowadza. Warta zapewnia, że aby warunki były jasne i możliwie proste w odbiorze, uporządkowała ich strukturę i wyeliminowała zapisy, które mogły wywoływać wątpliwości interpretacyjne.

Produkt będzie podzielony na dwie części: sekcję I – ubezpieczenie mienia oraz sekcję II – ubezpieczenie utraty zysku brutto. W ramach standardowego zakresu ubezpieczenia sekcji I ochroną zostaną objęte koszty dodatkowe powstałe w związku ze szkodą m.in.:

 • koszty akcji ratowniczej, uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, demontażu i ponownego montażu nieuszkodzonych części ubezpieczonego mienia,
 • koszty wynikające z konieczności odtworzenia lub naprawienia mienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przepisami branżowymi lub decyzjami organów państwowych lub samorządowych,
 • koszty pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych i w dniach wolnych od pracy oraz frachtu ekspresowego, w tym także frachtu lotniczego,
 • koszty poszukiwania miejsca powstania szkody,
 • koszty odtworzenia dokumentacji produkcyjnej lub zakładowej w formie papierowej,
 • koszty wynagrodzenia ekspertów powołanych w celu odtworzenia lub zastąpienia mienia dotkniętego szkodą,
 • koszty dozoru ubezpieczonego mienia po wystąpieniu szkody,
 • koszty naprawy zabezpieczeń przeciwkradzieżowych.

Dodatkowo sekcja I obejmie:

 • automatyczne pokrycie wzrostu wartości mienia i dla nowych lokalizacji, w których ubezpieczony rozpoczyna prowadzenie działalności,
 • ochronę dla mienia znajdującego się w lokalizacjach, do których zostało przeniesione lub przewiezione: w związku z bezpośrednim zagrożeniem powstania szkody, w celu przeprowadzania przeglądu, konserwacji, naprawy lub remontu, w związku z ekspozycją na wystawie lub targach oraz w czasie transportu do i z tych miejsc,
 • ochronę dla mienia pracowniczego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w każdym miejscu wykonywania przez pracownika pracy zleconej przez ubezpieczonego,
 • odpowiedzialność za dewastację, graffiti, szyby i inne przedmioty szklane objęte ochroną do pełnych sum ubezpieczenia,
 • odpowiedzialność za kradzież z włamaniem i rabunek do limitu w wysokości 20% sumy ubezpieczenia kategorii mienia,
 • brak konsumpcji sumy ubezpieczenia po szkodzie w odniesieniu do mienia objętego ochroną w systemie sum stałych,
 • czytelne zasady ustalania wartości szkody oraz wysokości odszkodowania.

Klienci będą mogli rozszerzyć zakres ubezpieczenia mienia o sekcję II, w ramach której Warta pokryje dodatkowo m.in.:

 • zwiększone koszty działalności poniesione w celu ograniczenia lub uniknięcia spadku obrotu,
 • koszty wynagrodzenia głównego księgowego, biegłego rewidenta albo eksperta zewnętrznego, należnego tej osobie z tytułu wyliczenia wysokości poniesionych strat i wysokości roszczenia,
 • koszty odpraw dla zwalnianych pracowników, do wypłaty których ubezpieczony jest zobowiązany przepisami prawa, regulaminem wynagrodzeń lub układem zbiorowym pracy,
 • kary umowne z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań handlowych (dostawczych lub odbiorczych) wynikające z umów zawartych przez ubezpieczonego.

(AM, źródło: Warta)