KNF: Jak spełnić wymogi interwencji produktowej dotyczącej polis z UFK?

0
300

20 października Urząd Komisji Nadzoru Finansowego opublikował swoje stanowisko w sprawie dostosowania działalności zakładów ubezpieczeń do wymogów decyzji z dnia 15 lipca 2021 r. dotyczących zakazów wprowadzania do obrotu, dystrybucji i sprzedaży ubezpieczeń z UFK. Nadzór planuje także kolejne działania porządkujące w segmencie „uefek”.

– Do końca bieżącego roku zakłady ubezpieczeń działu pierwszego oferujące ubezpieczenia z UFK muszą dostosować swoją ofertę produktową do postanowień decyzji i treści zakazów w niej zawartych. To jest na pewno duża praca do wykonania i wyzwanie dla systemu zarządzania ryzykiem – mówił przewodniczący KNF Jacek Jastrzębski podczas VIII Kongresu Polskiej Izby Ubezpieczeń

W stanowisku KNF przekazuje oczekiwania w sprawie istotnych aspektów systemu zarządzania, związane z zapewnieniem przez zakłady zgodności z wymogami decyzji, a także obowiązku przeprowadzania testów i analiz mających na celu weryfikację zgodności z powyższymi. Urząd zaznaczył, że stanowisko wskazuje jednocześnie na zagadnienia interpretacyjne zgłaszane przez ubezpieczycieli.

Decyzja ma zastosowanie:

  • na terytorium Polski, co oznacza, że zakłady ubezpieczeń niezależnie od miejsca ich siedziby oraz kraju, z którego działają, mają obowiązek przestrzegać decyzji, jeżeli świadczą usługi na rzecz klientów mających siedzibę lub miejsce zwykłego pobytu na terytorium Polski;
  • z terytorium Polski, co oznacza, że zakłady ubezpieczeń, mające siedzibę na terytorium Polski mają obowiązek przestrzegać decyzji, jeżeli świadczą usługi na rzecz klientów mających siedzibę lub miejsce zwykłego pobytu poza terytorium Polski.

Decyzja obowiązuje od 1 stycznia przyszłego roku i dotyczy wszystkich umów zawieranych od tego dnia, niezależnie od momentu, w którym rozpoczął się proces oferowania produktu.

Nadzór podkreślił, że odpowiedzialność za prowadzenie działalności zgodnie z wymogami przewidzianymi w decyzji spoczywa na zakładach ubezpieczeń. Te powinny przedsięwziąć szereg działań, zarówno na etapie poprzedzającym wejście w życie decyzji, jak i w okresie jej obowiązywania. KNF zaznaczyła, że istotnym jest, by zakłady ubezpieczeń weryfikowały, czy wprowadzane do obrotu, dystrybuowane lub sprzedawane przez nie polisy z UFK są zgodne z wymogami przewidzianymi w decyzji, zaś sama weryfikacja powinna stanowić część procesu zarządzania produktem i nadzoru nad nim, z uwzględnieniem udziału w tym procesie funkcji kluczowych. Wymienione w stanowisku oczekiwania organu nadzoru mają charakter minimalny i nie stanowią zamkniętego zbioru. Według KNF działania podejmowane przez ubezpieczycieli powinny być dostosowane do specyfiki działalności zakładów ubezpieczeń i w związku z tym zasadne wydaje się podejmowanie przez zakłady ubezpieczeń działań wykraczających poza poniżej nakreślone aspekty.

Interwencja to nie koniec działań

Z wypowiedzi przewodniczącego Komisji wynika, że nadzór planuje podjęcie kolejnych kroków dotyczących obszaru ubezpieczeń z UFK.

– Zamierzamy również, zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, uporządkować kwestie, które ostatecznie znalazły się poza zakresem interwencji produktowej m.in. w wyniku uwzględnienia przez UKNF opinii EIOPA. Przygotowujemy stanowisko dotyczące sposobu prezentowania kosztów i opłat w umowach ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym oraz propozycję dotyczącą zmiany ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej zawierającą regulacje dotyczące działalności lokacyjnej związanej z produktami działu I grupy 3 – mówił Jacek Jastrzębski.

Szczegóły stanowiska:

https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Stanowisko_dot…

Szczegóły na temat interwencji produktowej:

(AM, źródło: KNF)