Warta: Październikowe nowości dla brokerów

0
796

Warta zapowiedziała, że już od października wprowadzi nowe rozwiązania kierowane do brokerów. W Portalu dla Brokera udostępniony zostanie kalkulator szacowania wartości odtworzeniowej obiektów budowlanych, a równolegle zakład wprowadzi nową odsłonę OWU OC operatora transportowego.

Kalkulator szacowania wartości obiektów zostanie udostępniony wszystkim brokerom, którzy posiadają konto w Portalu dla Brokera. Za pomocą tego narzędzia będzie możliwe oszacowanie przybliżonej sumy odtworzeniowej wybranego typu obiektu, wykorzystując dowolną z dwóch metod:

  1. w oparciu o jednostki miar (np. na pow. użytkowej w m2, powierzchni netto, kubaturze brutto) danego obiektu;
  2. w oparciu o historyczną wartość odtworzeniową lub wartość księgową brutto budynku.

Wybór metody będzie określał sam użytkownik według swoich preferencji i posiadanej wiedzy na temat majątku klienta. Ważne będzie również to, by wybrać odpowiednią kategorię, podkategorię, rodzaj obiektu i województwo, by wyliczenia były jak najdokładniejsze.

Zapisane przez użytkownika kalkulacje będą dostępne dla wszystkich użytkowników kancelarii. Ponadto broker będzie mógł powrócić do utworzonych wcześniej szacunków i je modyfikować w zależności od powstałych potrzeb i zdobytych informacji w trakcie rozmów z ubezpieczającym. Po oszacowaniu kalkulacji będzie możliwe wygenerowanie wydruku z danymi z formularza kalkulatora oraz danymi klienta (jeśli sekcja ta zostanie przez użytkownika uzupełniona).

OC operatora transportowego w nowej odsłonie

W październiku Warta wprowadzi też nowe OWU OC operatora transportowego (przewoźnika drogowego i spedytora).

W ramach OWU OC operatora transportowego zakład obejmie ochroną odpowiedzialność cywilną przewoźnika drogowego w ruchu krajowym, międzynarodowym, kabotażowym oraz OC spedytora.

Zakres ochrony obejmuje odpowiedzialność cywilną przewoźnika drogowego za szkody rzeczowe zaistniałe w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem, oraz szkody finansowe powstałe w wyniku opóźnienia w dostawie, ponoszoną zgodnie z przepisami prawa mającymi zastosowanie do danego rodzaju przewozu (krajowego, międzynarodowego, kabotażowego).

W przypadku spedytora ubezpieczenie obejmuje OC za szkody rzeczowe i szkody finansowe powstałe z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług spedycyjnych w ramach zawartej umowy spedycji, w tym odpowiedzialność za przewoźników i dalszych spedytorów zgodnie z art. 799 kodeksu cywilnego.

Zakres OWU uwzględnia wiele nowych elementów, do tej pory wymagających zastosowania odrębnych klauzul lub postanowień wprowadzanych indywidualnie do treści umowy ubezpieczenia.

W ramach sumy ubezpieczenia Warta pokrywa także związane ze szkodą koszty:

  • wynagrodzenia rzeczoznawców,
  • zapobieżenia powstaniu szkody lub zmniejszenia jej rozmiaru – w tym koszty podniesienia/wyciągnięcia środka transportu,
  • przeładunku/przechowania ładunku/inne uzasadnione koszty związane z powstałą szkodą,
  • zastępstwa procesowego w postępowaniu cywilnym wszczętym przeciwko ubezpieczającemu, prowadzonym w uzgodnieniu z Wartą.

(AM, źródło: Warta)