Warta szykuje nowości produktowe na początek roku

0
987

Mimo wysokiej inflacji i rosnących cen, w szczególności paliw kopalnych, co nieco spowolniło proces transformacji energetycznej, Warta zamierza nadal działać na rzecz rozwoju OZE. Dlatego już na początku 2023 roku zakład zaoferuje nowy produkt dla przedsiębiorców produkujących energię z OZE. Równocześnie zaczną obowiązywać nowe OWU OC korporacyjnych.

Pierwszą z nowości będą OWU Zielonej Energii, produktu skierowanego do przedsiębiorców, prowadzących działalność związaną z produkcją energii z OZE. W ramach oferty Warta obejmuje ochroną elektrownie fotowoltaiczne i wiatrowe podczas ich użytkowania, jak również konserwacji lub remontów planowych prowadzonych w miejscu ubezpieczenia (w uwzględnieniem demontażu/montażu oraz transportu ubezpieczonego mienia wraz z operacjami załadunku/rozładunku w obrębie ubezpieczanej lokalizacji).

W ramach podstawowego zakresu w formule od wszystkich ryzyk pokrywane są szkody powstałe m.in. wskutek pożaru, powodzi, kradzieży z włamaniem, dewastacji, ryzyk technicznych (tj. awarii elektrycznej lub awarii mechanicznej), katastrofy budowlanej oraz szeregu innych zdarzeń losowych.

Ponadto podstawowy zakres ochrony obejmuje m.in.:

 • koszty związane z budową tymczasowych dróg dojazdowych i zaplecza technicznego,
 • koszty naprawy uszkodzeń w mieniu otaczającym oraz robót dodatkowych,
 • koszty odtworzenia danych,
 • koszty dostosowania mienia do obowiązujących przepisów,
 • koszty usunięcia zanieczyszczeń gleby.

Dla tych klientów, dla których szczególnie ważne jest bezpieczeństwo finansowe, ofertę rozszerzono o ubezpieczenie utraty przychodu wskutek szkody w mieniu, tj. w elektrowniach fotowoltaicznych lub elektrowniach wiatrowych. Warunki w tym zakresie dostosowane zostały do specyfiki tego rodzaju działalności, jakim są pożytki płynące z produkcji i sprzedaży zielonej energii.

Jednym z elementów OWU Zielonej Energii jest również możliwość rozszerzenia zakresu o OC przedsiębiorców będących operatorami elektrowni fotowoltaicznych lub elektrowni wiatrowych.

Zakres ochrony obejmuje m.in.:

 • prowadzenie ubezpieczonej działalności, polegającej na wytwarzaniu i magazynowaniu energii elektrycznej oraz posiadanie i używanie rzeczy wykorzystywanych w tej działalności,
 • OC delikt, OC kontrakt, zbieg odpowiedzialności,
 • szkody osobowe i rzeczowe,
 • tzw. jurysdykcję światową,
 • szeroki zakres świadczeń związanych z kosztami pomocy prawnej,
 • regresowane kary umowne,
 • koszty zabezpieczenia sądowego,
 • odpowiedzialność wzajemną w ramach tej samej umowy ubezpieczenia.

Ochrona w ramach wszystkich zakresów może być również modyfikowana o szereg klauzul stanowiących integralną część OWU i inne ryzyka oraz dodatkowe lub odmienne postanowienia uzgodnione indywidualnie pomiędzy stronami umowy.

Nowe OWU OC

Od 1 stycznia 2023 r. zaczną też obowiązywać nowe OWU OC. Są one efektem konsultacji z brokerami oraz analiz tendencji rynkowych i stanowią kontynuację dotychczasowych rozwiązań, obowiązujących od 1 marca 2020 r. Wprowadzone zmiany mają co do zasady na celu poszerzenie oferowanego zakresu ochrony ubezpieczeniowej udzielanej przez Wartę, uwzględnienie aktualnych potrzeb rynkowych oraz wyjaśnienie pojawiających się wątpliwości interpretacyjnych.

Najważniejsze zmiany w stosunku do dotychczasowych OWU polegają na:

 1. modyfikacji definicji terminu „pracownik” –  za pracownika uznana jest osoba fizyczna w sytuacji, gdy powstała szkoda ma związek z wykonywaniem przez nią czynności, prac lub usług na rzecz ubezpieczonego (nie jest już wymagane wykonywanie czynności, prac lub usług wyłącznie na rzecz ubezpieczonego, co było warunkiem odpowiedzialności polisowej w poprzednich OWU OC);
 2. doprecyzowaniu wyłączenia szkód, spowodowanych lub wyrządzonych osobie bliskiej ubezpieczonemu poprzez wskazanie, iż wyłączenie to dotyczy jedynie tych ubezpieczonych, którzy są osobami fizycznymi, w tym prowadzącymi działalność gospodarczą lub będącymi wspólnikami spółki cywilnej;
 3. wyraźnym wskazaniu, że wyłączenie odpowiedzialności za szkody spowodowane lub wyrządzone zalaniem przez wody stojące lub płynące nie ma zastosowania do szkód spowodowanych lub wyrządzonych zalaniami z instalacji lub urządzeń wodociągowych, centralnego ogrzewania, klimatyzacyjnych, kanalizacyjnych, technologicznych, w tym szkód spowodowanych lub wyrządzonych cofnięciem się cieczy w urządzeniach kanalizacyjnych;
 4. doprecyzowaniu w ramach Klauzuli nr 2: Szkody powstałe w związku z emisją do środowiska zakresu pokrywanych kosztów działań, mających na celu ochronę albo usunięcie zagrożenia dla życia, zdrowia lub mienia, w tym kosztów sprzątania, usunięcia lub neutralizacji substancji niebezpiecznej;
 5. usunięciu wątpliwości interpretacyjnych dotyczących odpowiedzialności polisowej Warty w sytuacjach objętych Klauzulą nr 3: Szkody w rzeczach ruchomych, przekazanych lub udostępnionych w celu wykonania usługi;
 6. przemodelowaniu zakresu Klauzuli nr 6: Czyste szkody majątkowe, powstałe w związku z wprowadzeniem produktu do obrotu, tak, aby była bardziej czytelna i możliwa do porównania z podobnymi klauzulami stosowanymi przez innych ubezpieczycieli. Zakres ubezpieczenia w ramach tej klauzuli został ponadto rozszerzony o koszty czyszczenia lub ponownego przygotowania linii produkcyjnej lub jej części do wznowienia produkcji, wynikające z konieczności wstrzymania produkcji bezpośrednio na skutek realizacji procesu wytwarzania wyrobu.

Jednocześnie Warta zwraca uwagę, że w ramach Klauzuli nr 6 nie stosuje zasady proporcji. 

(AM, źródło: Warta)