Warta z nowymi OWU OC zawodowej

0
694

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Warta rozpoczęła 16 października sprzedaż ubezpieczeń OC zawodowej w oparciu o nowe ogólne warunki ubezpieczenia. Z odświeżonej oferty będą mogli skorzystać klienci wykonujący szereg różnych profesji.

Produkty są skierowane zarówno do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, jak i osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzących działalność gospodarczą, którzy wykonują określony zawód lub czynności zawodowe. Ponadto ubezpieczenie OC jest skierowane do klientów, których działalność wymaga posiadania obowiązkowego ubezpieczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. OWU OC zawodowej składają się z trzech sekcji

W Sekcji I przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności zawodowych. Zakres ochrony określają przepisy ustaw:

 • ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK,
 • nakładających na ubezpieczonego obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia oraz przepisy wykonawcze wydane na podstawie takiej ustawy.

W ramach Sekcji II Warta obejmuje ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną deliktową lub kontraktową ubezpieczonego ponoszoną w zakresie określonym przepisami prawa za szkody wyrządzone osobom trzecim wskutek uchybienia popełnionego przy wykonywaniu czynności zawodowych. W ramach tej sekcji możliwe jest m.in. zawieranie tzw. dobrowolnych ubezpieczeń, w tym nadwyżkowych ponad minimalne sumy gwarancyjne określone w rozporządzeniach ustalających warunki obowiązkowych polis dla danego zawodu. Poza osobami wskazanymi w umowie jako ubezpieczeni ochroną dodatkowo objęci są obecni i byli członkowie władz ubezpieczonego, jego dyrektorzy, pełnomocnicy, a także pracownicy wykonujący obowiązki na rzecz ubezpieczonego w zakresie ich osobistej odpowiedzialności wynikającej z wykonywania czynności zawodowych.

Zakresem ubezpieczenia objęte są szkody rzeczowe, szkody osobowe i czyste szkody majątkowe spowodowane nieumyślnie, w tym wskutek rażącego niedbalstwa. Ochrona udzielona przez Wartę obejmuje także OC ubezpieczonego za roszczenia regresowe zgłoszone z tytułu kar umownych, do zapłacenia których zobowiązane były osoby trzecie, w następstwie wystąpienia ubezpieczonego, zawinionego uchybienia popełnionego przez ubezpieczonego, do podlimitu 100 tys. zł na jeden i wszystkie wypadki. Ochrona obejmuje także szkody wynikające ze zniszczenia, uszkodzenia, zaginięcia lub utraty dokumentów należących do osoby trzeciej, a będących w posiadaniu ubezpieczonego w związku z wykonywaniem czynności zawodowych.

Zakres polisy z Sekcji I lub Sekcji II może być rozszerzony poprzez włączenie klauzul dodatkowych zawartych w Sekcji III. Są to:

 • Klauzula nr 1: Szkody wyrządzone w związku z prowadzeniem biura,
 • Klauzula nr 2: Szkody powstałe wskutek wykonywania czynności zawodowych polegających na prowadzeniu obsługi kadrowo-płacowej,
 • Klauzula nr 3: Podatki i mała księgowość.

W ramach OWU OC zawodowej Warta umożliwia zawieranie umów ubezpieczenia dla takich zawodów/działalności, jak:

 • adwokaci
 • agencje reklamowe
 • architekci
 • brokerzy
 • detektywi
 • doradcy podatkowi
 • firmy audytorskie (biegli rewidenci)
 • firmy informatyczne
 • firmy konsultingowe
 • geodeci
 • inspektorzy ochrony danych (IOD)
 • inżynierowie budownictwa
 • komornicy sądowi
 • kancelarie prawne
 • multiagenci
 • notariusze
 • organizatorzy imprez masowych
 • osoby eksploatujące urządzenie jądrowe
 • osoby uprawnione do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej
 • pośrednicy w obrocie nieruchomościami
 • przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie łowiectwa (organizatorzy polowań)
 • przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia (AOOiM)
 • przedsiębiorcy wykonujący działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (biura rachunkowe)
 • radcy prawni
 • rzecznicy patentowi
 • rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych
 • rzeczoznawcy majątkowi
 • tłumacze
 • zarządcy nieruchomości

Warta podkreśla, że cechą charakterystyczną nowych OWU jest możliwość zawierania dobrowolnych ubezpieczeń bez konieczności zawarcia jej obowiązkowego ubezpieczenia OC zawodowej.

(AM, źródło: Warta)