Wpływy z kar i regresów napędzają przychody UFG

0
700

Mimo piątego z rzędu kwartalnego spadku przypisu składki z ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przychody Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego wciąż rosną. To efekt silnego wzrostu wpływów instytucji z tytułu kar za niedopełnienie obowiązku ubezpieczeniowego oraz regresów.

W opublikowanym przez UFG sprawozdaniu z działalności w I kwartale 2020 r. podano, że jego przychody ze składek odprowadzanych przez towarzystwa z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych oraz rolnych wyniosły 48,47 mln zł – o 1,14% mniej niż na koniec marca 2019 r. (49,03 mln zł). Z tej kwoty 47,15 mln zł (97,27% ogólnej wartości wpłat z powyższego tytułu) wpłynęło ze składek krajowych zakładów, natomiast 1,32 mln zł stanowiły wpłaty dokonane przez oddziały zagranicznych zakładów oraz ubezpieczycieli działających w Polsce na zasadzie swobody świadczenia usług.

Rosną wpływy z kar…

Znaczący wzrost zanotowały z kolei przychody Funduszu z opłat za niespełnienie obowiązku w zakresie ubezpieczenia OC. W I kw. 2020 r. z powyższego tytułu do kasy UFG wpłynęło łącznie 103,31 mln zł – o 27,24% więcej niż w I kw. 2019 r. (81,19 mln zł). W głównej mierze był to efekt wynoszącego 27,37% wzrostu wpływów z kar za brak komunikacyjnej polisy OC (103,26 mln zł wobec 81,07 mln zł). UFG zarejestrował 40 382 nowe wezwania (+16,64% r/r), z których 32 857 (81,37% wszystkich spraw) było efektem jego własnych ustaleń.

…oraz regresów

Wzrosły również przychody Funduszu z regresów. W I kw. 2020 r. do kasy UFG trafiło z tego tytułu 14,24 mln zł – o 30,46% więcej niż rok wcześniej (10,91 mln zł).

Na dzień 31 marca 2020 r. w trybie dobrowolnym i egzekucyjnym prowadzono łącznie 16 654 postępowania regresowe (tzw. sprawy w toku) na kwotę 276,54 mln zł (16 616 postępowań i 264,69 mln zł przed rokiem). Oznacza to wzrost liczby spraw w toku o 0,23% r/r, przy jednoczesnym wzroście wartości dochodzonych regresów o 4,48% r/r.

Ogółem kwartalne przychody UFG (statutowe i pozastatutowe) wyniosły 171,72 mln zł – o 17,08% więcej niż rok wcześniej (146,66 mln zł). Kwota ta stanowiła 26,17% założonego na ten rok planu przychodów (656,13 mln zł).

Koszty odszkodowań spadają…

Spadła natomiast łączna wartość odszkodowań i świadczeń kompensacyjnych z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych, która na koniec marca obecnego roku uplasowała się na poziomie 22,21 mln zł. To o 2,5% mniej niż w I kw. 2019 r., kiedy to UFG wypłacił w sumie 22,78 mln zł. Główną przyczyną obniżki był spadek wartości wypłat odszkodowań i świadczeń o 4,8% r/r (17,55 mln zł wobec 19,78 mln zł przed rokiem). Z kolei w przypadku zwrotów wypłaconych odszkodowań doszło do wyraźnego wyhamowania – UFG dokonał bowiem zwrotów na kwotę 0,64 mln zł, wobec 0,96 mln zł po 3 miesiącach ub.r. (-33,39% r/r).

…mimo rosnących wypłat rent i kosztów likwidacji szkód

O 8,15% poszły w górę koszty likwidacji szkód (z 1,36 mln zł do 1,47 mln zł). Wzrost odnotowano również w przypadku wypłacanych rent – z 2,6 mln zł po I kw. 2019 r. do 3,84 mln zł dwanaście miesięcy później (+47,7% r/r). Natomiast łączna roczna wartość odszkodowań i świadczeń kompensacyjnych wypłaconych z tytułu upadłości wyniosła 1,46 mln zł (1,43 mln zł przed rokiem, +2,65% r/r).

Ogółem kwartalne koszty UFG (statutowe i pozastatutowe) na dzień 31 marca 2020 roku wyniosły 149,25 mln zł – o 29,49% więcej niż rok wcześniej (115,26 mln zł). Kwota ta stanowiła 29,83% założonego na obecny rok planu kosztów (500,41 mln zł).

28 członków UFG

Według stanu na dzień 31 marca 2020 roku członkami UFG pozostawało 28 zakładów ubezpieczeń prowadzących działalność ubezpieczeniową, w grupach obejmujących ubezpieczenia obowiązkowe, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2 ustawy, w tym: 20 krajowych zakładów ubezpieczeń oraz 8 zagranicznych zakładów ubezpieczeń (a w ich ramach 2 oddziały zagranicznych zakładów oraz 6 zakładów wykonujących działalność w trybie swobody świadczenia usług).

Artur Makowiecki
news@gu.home.pl