WTW: W najbliższych 5 latach nastąpi przyspieszenie automatyzacji w ubezpieczeniach

0
450

Ubezpieczyciele zamierzają poprawić wydajność i możliwości audytu swoich procesów oraz zlikwidować lukę pomiędzy dzisiejszym stopniem wykorzystania automatyzacji a poziomem, jaki chcą w tym zakresie osiągnąć w ciągu pięciu lat – takie wnioski płyną z badania Actuarial Reporting Automation Survey przeprowadzonego przez Willis Towers Watson.

W badaniu WTW zapytał ubezpieczycieli o to, w jaki sposób wykorzystują automatyzację w procesach wyceny (w życiówce) i tworzenia rezerw (w majątku) oraz jakie mają aspiracje w tym zakresie w przyszłości.

– Ubezpieczyciele poszukują możliwości usprawnienia procesów aktuarialnych w celu osiągnięcia większej wydajności i skuteczności, umożliwiając bardziej szczegółową analizę oraz częstsze i szybsze uzyskiwanie informacji z danych – mówi Joe Milicia, globalny lider ds. oferty Business Process Excellence, Insurance Consulting and Technology WTW. – Niestety osiągnięcie tego celu stanowi pewne wyzwanie z powodu kilku barier, w tym ograniczonego czasu, braków kadrowych i niskiej jakości danych. Pierwszym krokiem do osiągnięcia celów przez ubezpieczycieli jest wykorzystanie automatyzacji, dzięki czemu uzyskane zostaną czas i przestrzeń niezbędne do inwestowania i realizacji ich ambicji.

Większość ankietowanych towarzystw życiowych przyznało, że obecnie w ogóle nie stosuje automatyzacji lub stosuje ją w niewielkim stopniu. Jako najmniej zautomatyzowany obszar w procesach wyceny wskazano procesy związane z przyjmowaniem założeń, podczas gdy procesy na zbiorach danych były dotychczas przedmiotem największych inwestycji. Również ubezpieczyciele majątkowi nie korzystają z automatyzacji lub robią to jedynie w skromnym zakresie. Tu także najbardziej zautomatyzowaną funkcją są procesy oparte na danych, natomiast najmniej – zaangażowanie kierownictwa wyższego szczebla.

– Z automatyzacją wiążą się istotne korzyści dla ubezpieczycieli oferujących polisy na życie i majątkowe – mówi Joe Milicia. – Znamy przypadki ubezpieczycieli oferujących polisy na życie, którzy zyskali na automatyzacji procesów grupowania punktów modelowych, alokacji kohort zgodnie z MSSF 17 oraz procesów kapitału ekonomicznego. Wiele wyzwań, przed którymi stoją ubezpieczyciele majątkowi, wynika z polegania na licznych źródłach danych i konieczności koordynowania zespołów zewnętrznych i wewnętrznych – lekarstwem na te problemy może być automatyzacja procesów związanych z danymi.

Z ankiety wynika, że życiówka w ciągu najbliższych pięciu lat planuje wprowadzić „pewną” lub „znaczną” automatyzację, przy czym założenia, ścieżka audytu i tworzenie wyników są trzema głównymi obszarami procesu wyceny, na których będą się koncentrować. Identyczną perspektywę przyjął sektor majątkowy, przy czym trzema głównymi obszarami, na które położy nacisk w procesie tworzenia rezerw, będą założenia, ścieżka audytu i zaangażowanie kierownictwa wyższego szczebla.

– Automatyzacja to nie tylko technologia i wybór odpowiedniego narzędzia do danego zadania – mówi Joe Milicia. – Wybierając procesy do zautomatyzowania i rozważając skalę niezbędnych zmian, ubezpieczyciele powinni brać pod uwagę wszystkie możliwości. Zidentyfikowanie szybkich korzyści, które pozwolą uwolnić czas, który można zainwestować w transformację na dużą skalę, jest często kluczowym argumentem zaostrzającym apetyty klientów na automatyzację. W proces wdrażania musi być zaangażowany cały zespół, aby mieć pewność, że rozwiązanie zostanie dobrze przyswojone. Co więcej, wpływ Covid-19 i globalnych lockdownów w połączeniu z obecną niepewnością co do tempa wychodzenia z pandemii dodatkowo przyspieszają dążenie do automatyzacji, która w ciągu ostatniego roku szybko awansowała na liście priorytetów kard kierowniczych.

O badaniu:

W badaniu wzięli udział przedstawiciele 52 firm życiowych i 66 majątkowych. Ankietowani pochodzą z całego świata. Dostawcy polis na życie odpowiadali na pytania dotyczące procesów przetwarzania danych, założeń, kwestii środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego, realizacji modelu, tworzenia wyników i ścieżek audytu. Ubezpieczyciele non-life odpowiadali na pytania dotyczące procesów przetwarzania danych, ładowania/ustalania założeń wspierających, obliczania rezerw szkodowych, tworzenia wyników, zaangażowania kierownictwa wyższego szczebla i ścieżek audytu.

W każdej części ankiety respondentom zadawano pytania dotyczące poziomu automatyzacji, jaki obecnie stosują i jaki chcieliby osiągnąć w ciągu najbliższych pięciu lat. Odpowiedzi te zostały następnie naniesione przez WTW na skalę i przekształcone w ocenę automatyzacji, gdzie 0% oznacza brak automatyzacji, a 100% oznacza pełną inteligentną automatyzację.

(AM, źródło: WTW)