Wzrosną sumy gwarancyjne w OC agentów i brokerów

0
1599

14 lutego do konsultacji publicznych zostały skierowane trzy projekty rozporządzeń ministra finansów. Dwa z nich aktualizują wysokości sum gwarancyjnych w ubezpieczeniach OC agentów i brokerów, natomiast trzeci określa szczególne zasady rachunkowości UFG w związku ze zmianą przepisów dotyczącą odszkodowań z OC, w których doszło do wyczerpania sum gwarancyjnych.

Projektowane rozporządzenia nowelizujące tego rodzaju akty z dnia 18 maja 2018 r. dotyczące obowiązkowego OC z tytułu wykonywania czynności agencyjnych (Dz. U. poz. 1007) oraz OC z tytułu wykonywania działalności brokerskiej (Dz. U. poz. 1085) implementują do polskiego porządku prawnego postanowienia rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/1935 z dnia 13 maja 2019 r. Akt ten zmienił dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/97 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dostosowujących kwotę bazową w euro w odniesieniu do OC z tytułu wykonywania zawodu i zdolności finansowej pośredników ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych.

Niewielki wzrost sum gwarancyjnych

Art. 2 pkt 1 w/w rozporządzenia Komisji, które będzie stosowane od 12 czerwca 2020 r. stanowi, że kwoty bazowe określające minimalną sumę gwarancyjną z tytułu w/w OC lub porównywalnej gwarancji odpowiedzialności wynikającej z zaniedbania zawodowego w stosunku do każdego roszczenia oraz do wszystkich łącznie zostaną podwyższone odpowiednio do równowartości w złotych polskich kwot 1 300 380 euro oraz 1 924 560 euro. Projekt noweli rozporządzeń zakłada podniesienie do tego pułapu dotychczas obowiązujących minimalnych kwot bazowych określonych w § 4 ust. 1 rozporządzeń z 18 maja na poziomie 1 250 618 euro oraz 1 875 927 euro. Przepis dotyczy agentów ubezpieczeniowych oraz oferujących ubezpieczenia uzupełniające, którzy zawarli umowę agencyjną z więcej niż jednym zakładem ubezpieczeń wykonującym działalność ubezpieczeniową w ramach tego samego działu, a także brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych.

Konsultacje obu projektów rozporządzeń potrwają do 28 lutego. Akty mają wejść w życie 12 czerwca tego roku.

Zmiany w sprawozdawczości UFG

Trzeci projekt rozporządzenia dotyczy szczególnych zasad rachunkowości oraz sprawozdań z działalności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG). Jego przyjęcie jest konieczne ze względu na wejście w życie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o szczególnych uprawnieniach osób poszkodowanych w przypadku wyczerpania sumy gwarancyjnej ustalonej na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 stycznia 2006 r. (Dz. U. poz. 1631). Akt ten nakłada na UFG dodatkowe obowiązki w zakresie wypłaty odszkodowań w przypadkach wyczerpania sumy gwarancyjnej z OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów oraz z OC rolników. Z tego powodu powstała konieczność wprowadzenia zmian w zakresie zasad rachunkowości oraz sprawozdań z działalności Funduszu.

Rozporządzenie określi szczególne zasady rachunkowości UFG, w tym zakres informacji wykazywanych w informacji dodatkowej oraz szczegółowe warunki i tryb składania rocznego sprawozdania z działalności oraz sprawozdań kwartalnych z działalności. Akt określi m.in. terminy ich składania oraz niezbędne dane, jakie powinny zawierać.

Konsultacje projektu potrwają do 21 lutego. Rozporządzenie ma wejść w życie 6 marca.

AM, news@gu.home.pl

(źródło: rcl.gov.pl)