Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA odbędzie się 26 maja

0
561

Zarząd PZU SA zwołał na dzień 26 maja Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ) spółki. Podczas ZWZ akcjonariusze zdecydują m.in. o podziale zysku za ubiegły rok.

Z opublikowanego porządku obrad wynika, że większość spraw, którymi zajmą się udziałowcy, będzie dotyczyła podsumowania ubiegłego roku. Zgromadzenie rozpatrzy m.in. sprawozdanie finansowe PZU SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku, sprawozdania z działalności zarządu i rady nadzorczej spółki oraz zdecyduje o udzieleniu absolutorium ich członkom. Ponadto ZWZ podejmie decyzję w sprawie podziału zysku PZU SA za ubiegły rok. Zarząd i rada nadzorcza zarekomendowały akcjonariuszom, aby zysk netto za 2019 r. w kwocie 2651,01 mln zł został podzielony na dwie części: 2643,7 mln zł miałoby trafić na kapitał zapasowy, natomiast 7,27 mln zł zostałoby przekazane na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Porządek obrad przewiduje też podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie RN. Warto przypomnieć, że kilka dni temu z pełnienia funkcji członka rady nadzorczej spółki zrezygnował Alojzy Nowak. Ponadto Zgromadzenie ma też rozstrzygnąć w kwestii szeregu zmian w statucie PZU SA. Dotyczą one m.in. przedmiotu działalności oraz wynagradzania członków zarządu i RN.

(AM, źródło: PZU)